Краудсорсинг як інноваційний інструмент створення реферативної інформації: перспективи застосування

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Кропочева ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

краудсорсинг, галузева реферативна база даних, інформація, проект

Анотація

Зосереджено увагу на потребі в зміні підходів до процесу продукування реферативної інформації. Виявлено чинники об’єктивного та суб’єктивного характеру, що вплинули на динаміку наповнення контенту галузевого реферативного ресурсу. Висвітлено термінологічні особливості дефініцій концепту „краудсорсинг”; виокремлено його базові принципи. Обґрунтовано потребу в застосуванні краудсорсингу в реферативній діяльності як інноваційного інструмента наповнення галузевого сегмента з питань педагогіки і психології загальнонаціональної бази даних „Україніка наукова”. Наведено приклади застосування технологій краудсорсингу в бібліотечній діяльності зарубіжних інформаційних закладів. Зауважено на реалізації проекту на основі взаємодії з соціальними мережевими спільнотами.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Кропочева, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, науковий співробітник

Посилання

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Ю. Габермас [пер. з нім. А. Онишко; ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2000. – 317 с.

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / А. С. Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 572 с.

Досвід і перспективи використання технологій краудсорсингу у надзвичайних ситуаціях. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/articles/747/, вільний. – Назва з екрана.

Зарндт Ф. Размещение в Интернете мирового культурного наследия методом краудсорсинга / Ф. Зарндт // Библиотековедение. – 2013. – № 1. – С. 76–84.

Кірєєва О. Перспективи краудсорсингу як інструменту співпраці органів влади та громадськості в контексті розвитку публічного управління [Електронний ресурс] / О. Кірєєва // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр.. – 2016. – Вип. 2. – С. 97–104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_14. – Назва з екрана.

Кропочева Н. М. Формування галузевого реферативного ресурсу: етапи корпоративної взаємодії [Електронний ресурс] / Н. М. Кропочева // Матеріали Круглого столу, присвяченого 20-річчю Українського реферативного журналу „Джерело“ (1995–2015), 21 жовтня 2015 р., м. Київ : [тези доп.] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/712. – Назва з екрана.

Мар’їна О. Ю. Використання краудсорсинг-технологій в діяльності зарубіжних бібліотек / О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації / Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 212–22.

Нерубащенко І. Можливості краудсорсингу у реалізації проектів глобального громадянського суспільства [Електронний ресурс] / І. Нерубащенко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 3. – С. 78–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_3_14. – Назва з екрана.

Нишенко О. В. Краудсорсинг як сучасний управлінський інструмент / О. В. Нишенко // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11. – С. 231–237. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__33. – Назва з екрана.

Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 4.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2013 р. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова, Н. Б. Соколовська ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. І. Хімчян]. – Київ : [б. в.], 2014. – 100 с.

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 220 c.

Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 371–381.

Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 219–229.

Трачук Л. Ф. Користувачі як співтворці електронних бібліотек: зарубіжний досвід / Л. Ф. Трачук // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи ; [редкол.: Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг. ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка]. – Рівне, 2016. – С. 32–33.

Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Джефф Хау. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20