Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек україни на засадах кооперування

Наталія Євгенівна Зоріна, Світлана Георгіївна Коваленко

Анотація


Висвітлено досвід взаємодії Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського з провідними освітянськими бібліотеками зі створення галузевих зведених баз даних дисертацій і збірників наукових праць, а також значення такої співпраці для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної наукової бібліотеки. Розглянуто особливості, основні проблеми та перспективи організації зведених баз даних на основі кооперації


Ключові слова


електронний каталог; зведені каталоги; зведені бази даних; дисертації; збірники наукових праць; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинськог; освітянські бібліотеки; співпраця; кооперація; інтегрований галузевий інформаційний р

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззуб І. О. Кооперація як резерв розвитку діяльності бібліотек ВНЗ [Електроннй ресурс] / Ірина Олександрівна Беззуб // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : Міжнар. наук. конф. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/82. – Назва з екрана.

Дікунова О. А. Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому

Зоріна Н. Є. Кооперування діяльності з аналітичного опрацювання збірників наукових праць: проблеми і перспективи [Електроннй ресурс] / Н. Є. Зоріна // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 16–18 верес. 2012 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://dnpb.n-t.ru/datas/upload/files/807830330.pdf. – Назва з екрана.

Зоріна Н. Є. Аналітичне опрацювання статей із наукових збірників і організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності / Н. Є. Зоріна. // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 183–192.

Коваленко С. Г. Бібліографічна Зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 14–17.

Коваленко С. Г. Зведена база даних дисертацій з педагогіки та психології: актуальність та перспективи створення [Електроннй ресурс] / С. Г. Коваленко // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 16–18 верес. 2012 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – С. 128–136. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/research_activity/seminar_konf/.

Лобановська І. Г. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / Інна Лобановська // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 16–20.

Лобановська І. Г. Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 60–69.

Мар’їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / Олена Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1.– С. 22–25.

Мыхлык В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / Вера Мыхлик // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 21–24.

Племнек А. Корпоративные библиотечные проекты в России: эффективная форма взаимодействия / Александр Племнек // Библ. дело. – 2009. – № 13. – С. 36–37.

Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – C. 3–9.

Самойленкова В. А. Корпоративная каталогизация в библиотеках системы высшего профессионального образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Самойленкова Виктория Аркадьевна ; науч. рук. Сидоренко Вера Степановна ; Краснодар. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 2010. – 21 с.

Самчук Л. І. Розвиток кооперативної діяльності освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів [Електроннй ресурс] / Самчук Лариса Іванівна, Лисиця Наталія Василівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 2. – Режим доступу: www.http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/658/498 – Назва з екрана.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова. – Харьков, 2003. – С. 126–133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ