Корпоративні бібліотечні проекти - перспективна форма інтегрування інформаційних ресурсів

Автор(и)

  • Інна Георгіївна Лобановська ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бібліотеки, проектна діяльність, корпоративні проекти, бібліотечні проекти, інформаційні ресурси, інтегрування, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анотація

Досліджено питання застосування бібліотечних проектів у процесі формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього провідними освітянськими книгозбірнями для максимального задоволення інформаційних потреб користувачів. Розглянуто характерні риси проектів та їх поділ за окремими ознаками. Відзначено, що найбільшого поширення в бібліотечній практиці набули партнерські проекти. Висвітлено досвід ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в проектній діяльності.

Біографія автора

Інна Георгіївна Лобановська, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового формування та опрацювання документних ресурсів

Посилання

Башун О. В. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

Білоус В. С. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів : метод. рек. / В. С. Білоус. – Вінниця : [Б. в.], 2014. – 80 с. – (Серія „Основи бібліотечно-бібліографічних знань”).

Білоус В. С. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 4. – С. 17–19.

Васильченко М. П. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи „Бібліотека – ХХІ” / Микола Васильченко // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 8–9.

Васильченко Н. П. Координация как этап взаимодействия библиотек / Николай Васильченко // Бібл. форум України. – 2010. – № 1. – С. 15–16.

Великосельська О. М. Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як фактор формування творчого потенціалу студентів [Електронний ресурс] / Великосельська О. М. – Режим доступу: :http://lib.khnu.km.ua/ about_library/naukova_robota/2010/vel_pro.htm. – Назва з екрана. – Дата доступу 01.10.2016.

Волкова Г. С. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / Г. С. Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19–22.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 3–7.

Жадько Н. В. Проектное развитие библиотек / Н. В. Жадько. – Москва : Елена, 2000. – 96 с.

Ільганаєва В. О. Корпоративний рух в Українi: стан та перспективи розвитку / В. Iльганаєва // Бiбл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 13–15.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [Б. в.], 2012. – 23 с.

Корнілова Є. О. Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Є. Корнілова // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 7–12.

Краплич Р. Проекти й управління ними : практ. посіб. для неприбуткових організацій / Руслан Краплич ; [ред. Опанащук Т. Є.]. – Рівне : Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2004. – 130 с. – (Посібник для бізнес-структур та неприбуткових організацій).

Красник У. О. Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Красник Уляна Орестівна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – Львів, 2012. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16593/1/52-506-512.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу: 01.10.2016.

Кузнєцова М. М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – С. 25–29.

Кучереносов В. Е. Основы фандрейзинга и написания проектов для неприбыльных организаций / Владислав Кучереносов ; Ин-т успеш. сообществ. – [Изд. 2-е, доп.] – Киев : [Б. и.], 2007. – 182 с. : ил., табл.

Лобановська І. Г. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / Інна Лобановська // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 16–20.

Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34–41.

Мар’їна О. Ю. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

Пашкова В. С. Написання проектів (грантів) : рек. для бібліотекарів / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2000. – № 1. – С. 13–16.

Попик В. І. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 3–11.

Программно-целевая и проектная деятельность библиотек : метод. рек. / [сост. Е. Е. Чекушкина ; ред. Л. А. Молчанова] ; БУК ВО „Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова”. – Вологда : ВОЮБ, 2014. – 50 с.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 38, № 6. – С. 217–230. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.U14KE1V_scc. – Дата доступу: 01.06.2016.

Самчук Л. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як ініціатор корпоративної взаємодії освітянських бібліотек країни / Лариса Самчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 13–15.

Социально-ориентированная проектная деятельность в библиотеке : науч.-практ. пособие / [Л. Д. Щирикова, Н. В. Яценко]. – Москва : Литера, 2010. – (Серия „Современная библиотека” ; вып. 89.). – Библиогр.: с. 72–86.

Суслова И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие / Суслова И. М., Злотникова 3. И. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

Цільові програми і проекти в діяльності бібліотек: методика складання і організація роботи. Вип. 2 / упоряд. І. Є. Луньова ; Дніпропетров. обл. універс. наук. б-ка. – Дніпропетровськ : ЕНЕМ, 2006. – 70 с. – (Серія „Ділове досьє”).

Шпукал Л. І. Створення корпоративних проектів бібліотеками України як складова вільного доступу до наукової інформації / Л. І. Шпукал // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т. – Одеса, 2008. – Т. 13, вип. 8. – С. 100–105. – Бібліогр.: с. 105.

Шемаєва Г. В. Проектний менеджмент в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Г. В. Шемаєва // Бібл. вісн. – 2006. – № 9. – С. 17–20.

Щербан Р. М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система / Р. М. Щербан // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 2–4.

Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку / Т. Ярошенко // Бібл. форум України. – № 4. – 2006. – С. 7–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 1. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення галузевого інформаційного ресурсу