Нoвий iнфoрмaцiйний ресурс для фaxiвцiв у галузі ocвіти: з дocвiду рoбoти нaукoвoї бiблioтеки Української інженерно-педaгoгiчнoї академії

Наталія Миколаївна Ніколаєнко

Анотація


У статті розглянуто питання створення бібліотекою Української інженерно-педагогічної академії власних інформаційних ресурсів для надання перманентної інформації фахівцям у галузі освіти.


Ключові слова


наукова бiблiотeка Української iнжeнeрно-пeдагогiчної академії; навчально-методична лабораторія; iнформацiйно-бiблiотeчнi технології; проектна діяльність; науково-дослідна робота; інформаційний ресурс; інформаційно-аналітична дiяльнiсть

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма «Інформаційні та комунiкацiйнi технологiї в освіті i науцi на 2006-2010 роки [Електронний ресурс] : затв. постановою Каб. Мiністрiв України від 7 груд. 2005 р. № 1153 // Законодавство України. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 1153-2005-п. - Назва з екрана.

Ільганаєва, В. О. Аналітика в структурi бiблiотечної дiяльностi / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Х., 2008. - Вип. 23. - С. 109-117.

Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; науч. ред. В. А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2003. - 318 с. - (Серия «Библиотека»).

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бiблiотечної системи «Бібліотека – ХХІ» [Електронний ресурс] : постанова Каб. Мiністрiв України від 17 серп. 2011 р. № 956 // Законодавство України. - Текст. дані. - К., 2011. – Режим доступу: http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/956-2011-%D0%BF. - Назва з екрана.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 09.01.2007 // Законодавство України. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. - Назва з екрана.

Скнарь, В. Проектна дiяльність як передумова інноваційного розвитку / В. Скнарь, I. Шевченко // Вісн. Книжк. палати. - 2003. - № 4. - С. 24.

Шемаєва, Г. В. Проектна дiяльність бiблiотек / Г. В. Шемаєва, О. М. Мандрик // Короленківські читання 2010. Наукова дiяльність як стратегiчний напрямок розвитку бiблiотек регіону : матерiали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка iм. В. Г. Короленка». - Х., 2011. - С. 143-149.

Шемаєва, Г. Проектний менеджмент в галузi інформаційно-бiблiотечної дiяльностi / Г. Шемаєва // Бiбл. вісн. - 2006. - № 1. - С. 17-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ