Біобібліографічне видання про життя й діяльність М. І. Пирогова в інформаційно-бібліографічному забезпеченні Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського наукових педагогічних пошуків

Автор(и)

  • Лариса Олександрівна Пономаренко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бiобiблiографiчний посібник, видатні педагоги, Державна науково-педагогiчна бiблiотека України iменi В. О. Сухомлинського, покажчик «Микола Іванович Пирогов - видатний хiрург, педагог i громадський дiяч»

Анотація

У статті розкрито науково-теоретичні засади та практику створення у ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського бiобiблiографiчних покажчиків серії «Видатні педагоги світу», зокрема видання «Микола Іванович Пирогов - видатний хiрург, педагог i громадський дiяч».

Біографія автора

Лариса Олександрівна Пономаренко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

в. о. заступника директора з науково-бібліотечної роботи

Посилання

Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : ресурс містить бiографiї, бiблiографiю публiкацiй, повнi тексти статей видатних педагогів, вiдомостi про товариства, асоціації та заклади, які носять iм’я педагогiв, фотогалереї тощо / автор ідеї, наук. кер. й наук. ред. П. I. Рогова. - Текст. дані. - К., [2008- ]. - Режим доступу: http://www.library.eduua.net/scientific_information_work/suhomlynskiy. - Назва з екрана.

Геселевич, А. М. Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова : [библиогр. справочник] / А. М. Геселевич ; с предисл. А. Н. Бакулева. - М. : Медгиз, 1956. - 261, [2] с., [1] л. портр.

Демковъ, М. И. Педагогика западно-европейская и русская. Педагогическая хрестоматия : для учит. ин-товъ и семинарш, пед. Классовъ жен. гимназш и ин-товъ, пед. курсовъ при город. училищахъ и для нар. учителей / М. И. Демковъ. - М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. - 336 с.

Доркену, А. Реалізація проекту «Видатні педагоги України та світу» в контексті розвитку суспільства знань / А. Доркену // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 6. - С. 14-19.

Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог i громадський діяч : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пeєва С. П. ; наук. консультант i авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. I. ; літ. ред. Білоцерківець I. П.]. - К. : Пед. думка, 2011. - 122, [1] с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).

Науково-педагогічна діяльність М. I. Пирогова : бібліогр. покажч. : до 50-річчя Нац. музею-садиби М. I. Пирогова / Нац. музей-садиба М. I. Пирогова ; Вінниц. держ. облас. унверс. наук. б-ка ім. К. А. Тiмiрязeва ; [уклад.: Л. I. Фоменко та ін. ; авт. вступ. ст.: Г. С. Собчук, О. П. Кланца]. - Вінниця : [б. в.], 1997. - 65 с.

Николай Иванович Пирогов : библиогр. указ. : 1911-1965 гг. / М-во здравоохранения СССР, Гос. центр. науч. мед. б-ка ; [сост. М. Л. Вильшанская]. - М. : [б. и.], 1966. - 110 с.

Пирогов Н. И. (1810-1881) // Русские естествоиспытатели : биобиблиогр. указ. / Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ ; сост. А. С. Рывкинд. - М., 1974. - Вып. 2. - С. 3-11.

Николай Иванович Пирогов : науч.-вспом. указ. отечеств. лит., 1966 - I половина 1981 г. / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова ; [сост. М. В. Апанова]. - К. : [б. и.], 1981. - 15 с.

Н. И. Пирогов на Украине : библиогр. указ. лит. : (к 150-летию со дня рождения) / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; [сост.: Аронова Ф. С., Бережницкая З. М., Головковская С. В., Кретова Т. П.]. - К. : [б. и.], 1961. - 31 с. - Библиогр.: с. 31 (5 назв.).

Пирогов М. I. 1810-1881 [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. I. Пирогова, Наук. б-ка ; наук. консультант Павленко Р. I. ; відп. за вип. Шпукал Л. I. ; уклад.: Корнілова Л. Є, Шпукал Л. I., Коцюра Є. В., Кравчук Н. М., Суxарeва Л. В. - Текст. дан. - К. ; Вінниця, 2010. - Текст укр., рос., англ. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Windows 2000, XP. - Назва з етикетки диска.

Пономаренко Л. О. Теоретичні та науково-практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 160-172.

Рогова, П. І. Роль Державної науково-педагогічної бiблiотеки України iмeнi В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогiчної науки, освіти i практики / П. I. Рогова, В. I. Лутовинова, Т. В. Добко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки Украни ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузi України. - С. 16-36. - Бiблiогр.: 25 назв.

Рогова, П. І. Державна науково-педагогічна бiблiотека України iмені В. О. Сухомлинського та її роль в iнновацiйному розвитку вггчизняної науки i освiти / П. I. Рогова // Бібл. форум України. - 2011. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр.: 13 назв.

Русская педагогика въ главнейшихъ ея представителяхъ : опыт пед. хрестоматіи / сост. М. И. Демковъ. - М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1898. - 480, [1] с. - (Педагогическая библютека / издаваемая К. Тихомировымъ и A. Адольфомъ ; вып. 12).

Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. : у 2 кн. Кн. 1 : Х -XIX століття / за ред. О. В. Сухомлинської ; [авт.: О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березiвська та ін.]. - К. : Либідь, 2005. - 621, [3] с.

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи