Формування термiнологiчної компетентності бібліотечних фахівців у контексті інноваційного розвитку галузевої освіти

Автор(и)

  • Світлана Миколаївна Зозуля Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інформаційна культура, культура фахiвця, термiнологiчна компетентність, професійна етика, професійна компетентність

Анотація

У статті охарактеризовано важливість формування термінологічної компетентності бiблiотечних працівників. Проаналізовано основні поняття, що належать до сфери інформаційної культури. Уточнено сутність понять «термінологічна компетентність», «професійна компетентність».

Біографія автора

Світлана Миколаївна Зозуля, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач науково-редакційного відділу

Посилання

Бірюкова, Т. Л. Термінологічна грамотність як обов’язкова складова професiоналiзацiї та адаптації в науковому середовишi / Т. Л. Бiрюкова // Інформаційна освiта та професiйно-комунiкативнi технологiї ХХІ столiття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-12 верес. 2009 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. - Одеса : Друк, 2009. - С. 59-61.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - K. : Ірпінь ; Перун, 2004. - 1440 с.

Горобець, С. А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста / С. А. Горобець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. I. Франка. - Житомир, 2007. - Вип. 31. - С. 106-109.

Давидова, I. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / I. Давидова // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 9. - С. 17-20.

Добко, Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. Добко // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 8. - С. 13-17.

Загуменна, В. Концепція підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.020.102. «Бібліотекознавство i бібліографія» / В. Загуменна, М. Сенченко // Вісн. Kнижк. палати. - 1999. - № 4. - С. 17-18.

Зозуля, С. М. Термінологічна компетентність як важливий чинник становлення фахівця в інформаційному середовищі / С. М. Зозуля // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Kороленка» ; [уклад. О. П. Куніч ; ред. кол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. - Х. : IРIС, 2011. - С. 230-235.

Ільганаєва, В. О. Бібліотечний фактор у становленні інформаційного суспільства: підсумки та завдання бібліотечної освіти 90-х рр. ХХ ст. - поч. XXI ст. / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Х., 2004. - Вип. 14. - С. 105-111.

Kомпетентнiсть - ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [сайт] : укр. версія. - Текст. i граф. дан. - K., [2011]. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx? id=5290. - Назва з екрана.

Кушнаренко, Н. Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє / Н. Кушнаренко , А. Соляник // Вісн. Kнижк. палати. - 2002. - № 5. - С. 33-34.

Огар, Е. I. Термінознавчі дисципліни у навчальному процесі / Е. I. Огар // Українська термінологія i сучасність : зб. наук. пр. / відп. ред. Л. Симоненко. - K. : ЖЕУ, 2001. - Вип. 4. - С. 347-349.

Соколов, А. В. Библиотечный авангард информационного общества / А. В. Соколов // Науч. и техн. библиотеки. - 2012. - № 2. - С. 51-60. - Відомості доступні також із Інтернету: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/2/ntb_2_7_2012-соколов .pdf.

Філософський енциклопедичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. I. Шинкарук (гол.) та ін.]. - K. : Абрис, 2002. - 744 с.

Фоменко, Н. С. Проблемне навчання як метод підвищення культури студентів у їхній навчальній діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. Фоменко // Актуальні проблеми державного управління, педагогiки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. - Текст. дан. - Херсон, 2010. - № 1 (2). - С. 181-184. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_1/2_181-184.pdf. - Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи