Формування термiнологiчної компетентності бібліотечних фахівців у контексті інноваційного розвитку галузевої освіти

Світлана Миколаївна Зозуля

Анотація


У статті охарактеризовано важливість формування термінологічної компетентності бiблiотечних працівників. Проаналізовано основні поняття, що належать до сфери інформаційної культури. Уточнено сутність понять «термінологічна компетентність», «професійна компетентність».


Ключові слова


інформаційна культура; культура фахiвця; термiнологiчна компетентність; професійна етика; професійна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бірюкова, Т. Л. Термінологічна грамотність як обов’язкова складова професiоналiзацiї та адаптації в науковому середовишi / Т. Л. Бiрюкова // Інформаційна освiта та професiйно-комунiкативнi технологiї ХХІ столiття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 10-12 верес. 2009 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. - Одеса : Друк, 2009. - С. 59-61.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - K. : Ірпінь ; Перун, 2004. - 1440 с.

Горобець, С. А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста / С. А. Горобець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. I. Франка. - Житомир, 2007. - Вип. 31. - С. 106-109.

Давидова, I. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / I. Давидова // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 9. - С. 17-20.

Добко, Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери / Т. Добко // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 8. - С. 13-17.

Загуменна, В. Концепція підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.020.102. «Бібліотекознавство i бібліографія» / В. Загуменна, М. Сенченко // Вісн. Kнижк. палати. - 1999. - № 4. - С. 17-18.

Зозуля, С. М. Термінологічна компетентність як важливий чинник становлення фахівця в інформаційному середовищі / С. М. Зозуля // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Kороленка» ; [уклад. О. П. Куніч ; ред. кол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. - Х. : IРIС, 2011. - С. 230-235.

Ільганаєва, В. О. Бібліотечний фактор у становленні інформаційного суспільства: підсумки та завдання бібліотечної освіти 90-х рр. ХХ ст. - поч. XXI ст. / В. О. Ільганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Х., 2004. - Вип. 14. - С. 105-111.

Kомпетентнiсть - ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [сайт] : укр. версія. - Текст. i граф. дан. - K., [2011]. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx? id=5290. - Назва з екрана.

Кушнаренко, Н. Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє / Н. Кушнаренко , А. Соляник // Вісн. Kнижк. палати. - 2002. - № 5. - С. 33-34.

Огар, Е. I. Термінознавчі дисципліни у навчальному процесі / Е. I. Огар // Українська термінологія i сучасність : зб. наук. пр. / відп. ред. Л. Симоненко. - K. : ЖЕУ, 2001. - Вип. 4. - С. 347-349.

Соколов, А. В. Библиотечный авангард информационного общества / А. В. Соколов // Науч. и техн. библиотеки. - 2012. - № 2. - С. 51-60. - Відомості доступні також із Інтернету: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2012/2/ntb_2_7_2012-соколов .pdf.

Філософський енциклопедичний словник / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. I. Шинкарук (гол.) та ін.]. - K. : Абрис, 2002. - 744 с.

Фоменко, Н. С. Проблемне навчання як метод підвищення культури студентів у їхній навчальній діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. Фоменко // Актуальні проблеми державного управління, педагогiки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. - Текст. дан. - Херсон, 2010. - № 1 (2). - С. 181-184. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_1/2_181-184.pdf. - Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ