Захист інформації в сучасних бібліотеках

Катерина Олександрівна Шарамет

Анотація


У статті розглянуто передовi погляди вчених на захист інформації в бiблiотеках. Висвітлено мету захисту інформації в бiблiотеках, охарактеризовано труднощі, які виникають при захисті інформації та проаналiзовано законодавчу базу цього питання.

 


Ключові слова


бiблiотека; захист інформації; електронний ресурс; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Авторское право, библиотеки и издательства в век электронных коммуникаций : материалы междунар. семинара (25-26 мая 1998 г.) / сост.А. А. Викулин ; Рос. библ. ассоц., Амер. центр, Нем. культур. центр им. Гете. - СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 1998. - 135 с.

Авторський договiр [Електронний ресурс] // Вiкiпедiя : вільна енцикл. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Авторський_договiр. - Назва з екрана.

Бойкова, О. Ф. Электронные документы в библиотеках: проблемы авторского права / О. Ф. Бойкова // Библиотековедение. - 2000. - № 6. - С. 32-38.

Викулин, А. А. Библиотека и авторское право в условиях информатизации обшества / А. А. Викулин // Библиотечное дело и проблемы информационного общества : тез. докл. Междунар. конф. (Москва, 27-28 апр. 1999 г.). - М., 1999. - Ч. 2. - С. 15-16.

Карпова, Т. С. База данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Глава 13. Защита информации в базах данных / Т. С. Карпова. - Текст. дан. - СПб, 2001. - Режим доступа: www.csu.ac.ru/~iren/courses/book/KarpovaT/p13.pdf. - Загл. с экрана.

Клюев, В. К. Правовая основа деятельности библиотеки : учеб.-практ. пособие / В. К. Клюев ; М-во культуры РФ, Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Междунар. акад. информатизации, Отд-ние библиотековедения. - М. : Профиздат : Изд-во МГУК, 2002. - 96 с.

Про авторське право i сумiжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64. [Зміни i доповнення внесено згідно iз Законами України: № 75/95-ВР від 28.02.95; № 998-XIV від 16.07.99; № 2627-III від 11.07.2001; № 850-IV від 22.05.2003; № 1294-IV від 20.11.2003; № 2939-VI від 13.01.2011].

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України вщ 5 липня 1994 року № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286. [Зміни i доповнення внесено згідно iз Законами України № 1703-IV від 11.05.2004; № 879-VI від 15.01.2009; № 1180-VI від 19.03.2009; редакційні зміни внесено згідно iз Законом України № 2594-IV від 31.05.2005].


Пристатейна бібліографія ГОСТ