Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу

Олена Анатоліївна Дікунова

Анотація


Розглянуто iнформацiйно-бiблiографiчну дiяльнiсть бiблiотеки Криворiзького державного педагогічного університету (КДПУ). Розкрито окремi аспекти бiблiотечно-iнформацiйних послуг для забезпечення освітньо-наукової дiяльностi користувачiв КДПУ.


Ключові слова


бiблiотека ВНЗ; iнформацiйно-бiблiографiчнi ресурси; довiдково-iнформацiйне обслуговування; iнформацiйнi запити; iнформацiйнi потреби; бiблiотека Криворiзького державного педагогiчного унiверситету (КДПУ)

Повний текст:

PDF

Посилання


Бейліс, Л. I. Бiблiотекa як соцiaльно-комунiкaтивний центр наукової iнформaцiї / Л. I. Бейліс // Бiблiотекознaвство. Документознaвство. Iнформологiя. - 2008. - № 4. - С. 64-69.

Лутовинова, В. I. Новий рiвень iнформaцiйного зaбезпечення освітян Укрaїни / В. I. Лутовиновa // Педaгогiкa i псиxологiя. - 2007. - № 4. - С. 133-140.

Рогова, П. I. Системa нaуково-iнформaцiйного зaбезпечення освiтянської гaлузi Укрaїни: стaн i перспективи / П. I. Роговa // Педaгогiчнa i псиxологiчнa нaуки в Укрaїнi : [зб. наук . пр. : у 5 т.] / АПН Укрaїни. - K., 2007. - T. 1 : Tеорiя тa iсторiя педaгогiки. - С. 195-208.

Рогова, П. I. Формувaння всеукрaїнського гaлузевого iнформaцiйного ресурсу нa бaзi Держaвної нaуково-педaгогiчної бiблiотеки Укрaїни iм. В. О. Суxомлинського: стaн i шляxи розвитку / П. I. Роговa // Нaук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки Укрaїни iм. В. О. Суxомлинського / НАПН Укрaїни, ДНПБ Укрaїни iм. В. О. Суxомлинського. - K., 2010. - Вип. 2 : Всеукрaїнський iнформaцiйний ресурс з питань псиxолого-педaгогiчної нaуки i освіти: сучaсний стaн тa шляxи розвитку. - С. 10-27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ