Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти i практики України

Автор(и)

  • Олег Миколайович Яценко Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інформаційно-аналітичне забезпечення, науково-дослідна робота, Державна науково-педагогiчна бiблiотека України імені В. О. Сухомлинського, інформаційно-аналітична діяльність, концептуальна модель, iнформацiйно-комунiкацiйнi технології

Анотація

Окреслено основні тенденції та особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення освітянської галузі України на сучасному етапі. Висвітлено результати науково-дослідної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (2008-2011 рр.).

Біографія автора

Олег Миколайович Яценко, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу наукової реферативної інформації; провідний науковий співробітник

Посилання

Артамонов, Г. Т. Центры анализа информации / Г. Т. Артамонов, B. М. Чистяков // Итоги науки и техники. Сер. Информатика. - М., 1981. - Т. 6. - С. 5-159.

Блюменау, Д. И. Информационный анализ и синтез для формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособие / Д. И. Блюменау. - СПб. : Профессия, 2002. - 240 с. - (Специалист).

Блюменау, Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау. - Л. : Наука, 1989. - 192 с. - (Наука и технический прогресс).

Васильев, А. Г. Методы анализа научно-технической информации / А. Г. Васильев, В. К. Грецов. - М. : ИПКИР, 1989. - 91 с.

Ворошилов, О. Інформаційні підрозділи бiблiотек в обслуговуванні владних структур: політологічний аспект / Олег Ворошилов // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2002. - Вип. 8. - С. 43-50.

Гендина, Н. И. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования : в 2 ч. / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова. - Кемерово, 1999. - Ч. 1. - 143 с. ; Ч. 2. - 146 с.

Гордукалова, Г. Ф. Дорогу осилит идущий: зачем нужна рубрика «информационный анализ»? / Г. Ф. Гордукалова // Библ. дело. - 2003. - № 2. - C. 27-28.

Гордукалова, Г. Ф. Мониторинг документального потока для информационной диагностики прогнозируемых объектов : учеб. Пособие / Г. Ф. Гордукалова, Л. А. Юдина. - М. : ИПКИР, 1991. - 107 с.

Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; HАH України, НБУВ. - K. : НБУВ, 2005. - 297 с.

Горовий, В. М. Процес вдосконалення бiблiотечного обслуговування користyвачiв у контекст впровадження електронних технологій / В. М. Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / HАH України, НБУВ, Асоц. б-к України. - K., 2002. - Вип. 8. - C. 7-13.

Гречихин, А. А. Общая библиография / А. А. Гречихин. - М. : МГУП, 2000. - 588 с.

Давидова, I. О. Бiблiотечне виробництво в інформаційному сyспiльствi / I. О. Давидова. - Х. : ХДАК, 2005. - 295 с.

Ільганаєва, В. О. Аналітика в стрyктyрi бiблiотечної дiяльностi / В. О. Iльганаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Х. : ХДАК, 2008. - Вип. 23. - C. 109-117.

Ільганаєва, В. О. Бiблiотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. О. Iльганаєва. - K. : Ред. журн. «Бібл. вісн.», 1996. - 256 с.

Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична дiяльнiсть бiблiотек як складова нової соціально-комунікативної реальності до постановки проблеми / О. М. Kобєлєв // Вiсн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. - Х. : ХДАК, 2008. - Вип. 23. - C. 117-124.

Kонцептyальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти i практики України / [уклад. О. М. Яценко ; наук. ред. П. I. Рогова] ; HAПH Украши, ДНПБ України ім. В. О. Cyхомлинського. - K. : [б. в.], 2011. - 27 с.

Концепція розвитку електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / кер. проекту C. В. Дзюба ; відп. ред. А. I. Cеменченко // Міжнародний фонд «Відродження». - Текст. дані. - K., 2009. - Режим доступу: http://www.irf.ua/filesIukrIconception_final.pdf. - Hазва з екрана.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / H. М. Кушнаренко, В. K. Удалова. - 4-те вид., переробл. i доповн. - K. : Знання, 2006. - 334 с.

Мелюхин, И. С. Информационно-аналитическая деятельность как она есть / И. C. Мелюхин // Информ. ресурсы России. - 1999. - № 1. - C. 11-14.

Онопрiєнко, В. I. Інформаційна аналітика в наукознавстві / В. I. Онопрiєнко // Haука та наукознавство. - 2006. - № 4. - C. 40-50.

Рейльян, Я. Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений / Я. Р. Рейльян. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 182 с.

Рогова, П. I. Роль Державної науково-педагогічної біюліотеки України імені В. О. Cyхомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти i практики / П. I. Рогова, В. I. Лутовинова, Т. В. Добко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Cyхомлинського / AПH України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської гaлузi України. - С. 16-36.

Семенюк, Е. П. Інформаційно-аналітична дiяльнiсть у структурi та мехaнiзмaх соцiaльної практики / Е. П. Семенюк // Наук.-техн. інформація. - 2003. - № 2. - С. 42-44.

Серов, В. Р. От оценки технического уровня - к информационной диагностике исследований и разработок / В. Р. Серов // Науч. и техн. информация. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. - 1989. - № 11. - С. 33-38.

Сілкова, Г. Інформаційно-аналітична дiяльнiсть як напрям інформаційної дiяльностi / Г. Сілкова // Вісн. Книжк. палати. - 1999. - № 3. - С. 15-16.

Сілкова, Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурi інформаційних ресурсів / Г. Сілкова // Вісн. Книжк. палати. - 2001. - № 2. - С. 14-15.

Слободяник, М. С. Наукова бiблiотекa: еволюція структури i функцій / М. С. Слободяник. - К. : Ред. журн. «Бібл. вісн.», 1995. - 268 с.

Сляднева, Н. А. Информационно-аналитическая деятельность: проблемы и перспективы / Н. А. Сляднева // Информ. ресурсы России. - 2001. - № 2. - С. 14-21.

Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, НБУВ. - К. : НБУВ, 2002. - 209 с.

Терещенко, С. С. Центры информационного анализа, экспертизы, прогнозирования коммерческой деятельности: функции, технология, организационная структура, подготовка кадров / С. С. Терещенко // Науч. и техн. информ. Сер. 2, Информ. процессы и системы. - 1991. - № 5. - С. 4-11.

Тихомиров, М. М. Роль ситуационных центров в современном мире / М. М. Тихомиров // Информ. ресурсы России. - 1997. - № 4. - С. 56-59.

Швецова-Водка, Г. М. Документ i книга в системi соціальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка ; Рiвнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рiвне, [б. в.], 2001. - 438 с. : іл.

Швецова-Водка, Г. М. Інформаційна дiяльнiсть бiблiотеки: термінологічний підхід / Г. М. Швецова-Водка // Бiблiотекa. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. НБУВ / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 242-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення