Стан i перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педaгогiчної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації

Автор(и)

  • Павла Іванівна Рогова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Юрій Іванович Артемов Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бiблiотечно-iнформацiйний ресурс, джерело інформації, інформаційна послуга, багаторiвнева моделъ інтеграції, інформаційно-комунiкацiйнi технології, сайт, електронний каталог, електронна бiблiотека

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки та освіти. Дано визначення бібліотечно-інформаційного ресурсу в сучасних умовах. Запропоновано нову структуру інтеграції інформаційно-бібліотечних ресурсів.

Біографії авторів

Павла Іванівна Рогова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України, директор

Юрій Іванович Артемов, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. - М. : Либерея-БИБИНФОРМ, 2007. - 283 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 5).

Артемов, Ю. I. Аналiз змісту деяких понять бiблiотечного середовища [Електронний ресурс] / Ю. I. Артемов // Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики : матерiали всеукр. наук.-практ. семінару, 3 берез. 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. I. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. - К., 2011. - С. 41-49. - http://www.dnpb.gov.ua/research_activity/personal_lib_products/. - Назва з екрана.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронний ресурс] : материалы 12 междунар. конф. «Крым 2005», Судак, Автономная Республика Крым, Украина, 4-12 июня, 2005 г. - М. : ГПНТБ России, 2005. - 1 електрон. опт. Диск (СD-RОМ).

Воройский, Ф. С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем / Ф. С. Воройский. - М. : ГПНТБ России, 2002. - 389 с.

Воронин, В. А. Интеграция: сущность, стратегия, механизмы / Воронин В. А. - М. : У Никитских ворот, 2010. - 271 с.

Карташов, Н. С. Формирование библиотечно-территориальных комплексов / Н. С. Карташов. - Новосибирск : Наука, 1978. - 240 с.

Концепція Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бiбліотечної системи «Бібліотека-ХХІ» [Електронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Mіністрів України вiд 23 груд. 2009 р. № 1579-р // Законодавство України. - К., 2009. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1579-2009-%F0. - Назва з екрана.

Костенко, Л. Й. Проблеми формування електронних бiблiотек України / Л. Й. Костенко // Бiблiотека. Наука. Культура. Інформація =Library. Science. Culture. Information : наук. пр. НБУВ / НАН Украши, Нац. б-ка України iм. В. I. Вернадського, Асоц. б-к України.- К ., 1998. - Вип. 1. - С. 220-228.

Кремень, В. Г. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності / В. Кремень // Вища освіта України. - 2007. - № 3. - С. 9-13.

Кудрявцев, К. Я. Создание баз данных / К. Я. Кудрявцев. - М. : МИФИ. - 2010. - 154 с.

Панцхава, Ш. И. Основы баз данных / Ш. И. Панцхава. - М. : Изд-во МГОУ. - 2010. - 164 с.

Построение информационного общества - глобальная задача в новом тысячелетии: Декларация принципов [Электронный ресурс ] : (документ WSIS-03/GENEVA/D0C/4-R, 12 дек. 2003 г.) / Организация Объединенных Наций ЮНЕСКО. - 2003. - Режим доступа : http://library.zntu.edu.ua/zakon/03declar.html. - Загл. с экрана.

Рогова, П. I. Інформаційно-комунікаційна взаємодiя бiблiотек освітянської мережі: стан та перспективи [Електронний ресурс] / П. I. Рогова // Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики : матерiали всеукр. наук.-практ. семінару, 3 берез. 2011 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. I. Рогова (голова), О. М. Яценко (заст. голови) та ін.]. - К., 2011. - С. 6-17. - Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/research_activity/personal_lib_products/. - Назва з екрана.

Самохiна, Н. Ф. Розвиток процесів інтеграції бiблiотечно-інформаційних ресурсів / Н. Ф. Самохіна // Бiбл. вісн. - 2005. - № 2. - С. 20-22.

Стратегія розвитку бiблiотечно-iнформацiйного ресурсу Державної науково-педагогічної бiблiотеки України iменi В. О. Сухомлинського / [уклад.: Ю. I. Артемов, П. I. Рогова, Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. I. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - 26 с.

Шрайберг, Я. Л. Автоматизированные библиотечно-информационные системы России: состояние, выбор, внедрение, развитие / Шрайберг Я. Л., Воройский Ф. С. - М. : Либерея, 1996. - 271 с.

Mitchell, S. Enabling technologies and service designs for collaborative Internet collection building / S. Mitchell, J. Mason, L. Pender // Libr. Hi Tech. - 2004. - Vol. 22, № 3. - P. 295-306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення