Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу

Валентина Петрівна Мозгова

Анотація


Автором розглянуто поняття «інформаційна культура», здiйснено компаративний аналiз ролi шкiльних бiблiотек у вихованні інформаційної культури старшокласникiв i організації їх виховання в акмеологічних моделях середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладiв.


Ключові слова


інформаційна культура; якість освіти; акмеологічна модель; старшокласники; бібліотека; інформаційний центр Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка; інформаційний ресурс; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту» : із змінами і доповн. [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc. - Назва з екрана.

Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc. - Назва з екрана.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2004 р. № 24 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc. - Назва з екрана.

Концепція загальної середньої освіти (12 річна школа) : затв. Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України від 22 листоп. 2001 р. № 12/5-2 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc. - Назва з екрана.

Концепція профільного навчання в старшій школі : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 11 верес. 2009 р. № 854 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/. - Назва з екрана.

Жукова, Т. Д. Реализация целей образования через школьные библиотеки / Т. Д. Жукова, В. П. Чудинова. - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2007. - 224 с. -(«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря» : прил. к журн. «Школьная библиотека» ; сер. 1, вып. 6).

Жукова, Т. Д. Российские школьники не умеют читать [Электронный ресурс] / Т. Д. Жукова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.apnnn. ru/contex_s/9612.html. - Загл. с экрана.

Еббот, К. Визначення якості роботи у сферi бiблiотечних та інформаційних послуг / К. Еббот ; пер. та друк здійснено Брит. Радою в Україні - 72 с.

Знайченко, О. П. Формування інформаційної культури майбутніх учителiв гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.04 «Теорiя i методика проф. освіти». / О. П. Знайченко - К., 2005. - 19 с.

Калініна, Л. Інформаційна компетентність керiвника загальноосвітнього навчального закладу / Л. Калініна // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. - 2009. - № 5. - С. 65-74.

Кисла, I. Г. Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / I. Г. Кисла. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/?q=en/node/246. - Назва з екрана.

Лау, Х. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни / Х. Лау. - М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. - 37 с.

Мозгова, В. П. Бiблiотека Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету iменi Тараса Шевченка: 15 років дiяльностi : до ювілею навч. закл. / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Груд. (№ 23). - С. 12-16.

Мозгова, В. П. Бiблiотечно-iнформацiйний центр ЗНЗ в реалiзацiї програми рiвного доступу до якісної освіти / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2009. - Трав. (№ 9). - С. 21-24.

Мозгова, В. П. Інформаційна культура як чинник інтелігентності / В. П. Мозгова // Шкіл. світ. - 2004. - Січ. (№ 1). - С. 18-20.

Мозгова, В. П. Модель бiблiотечно-iнформацiйного центру: досвід створення, функціонування, розвитку / В. П. Мозгова // Практика упр. закл. освіти. - 2006. - № 1. - С. 71-75.

Основи інформаційної культури : прогр. спецкурсу / уклад. В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Берез. (№ 6). - С. 2-9.

Мозгова, В. П . Інформаційна культура педагога: (поради молодому вчителю) / В. П. Мозгова // Молодому вчителю : практико-зорiєнт. посіб. - К., 2006. - Розд. 7. - С. 119-136.

Мозгова, В. П. Роль i місце інформаційного центру в навчальній дiяльностй / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2005. - Черв. (№ 11). - С. 2-6.

Мозгова, В. П. Сучасна інформаційна освіта : (з досвіду роботи інформ. центру Укр. гуманіт. ліцею КНУ iменi Тараса Шевченка) / В. П. Мозгова // Шк. б-ка плюс. - 2005. - Черв. (№ 11). - С. 6-11.

Нахметов, И. Н . К вопросу о состоянии и динамике информационной компетентности старшеклассников петербургских школ [Электронный ресурс] / И. Н. Нахметов. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?j=25&id=0220611147&idfull=0420900031. - Загл. с экрана.

Петрухін, В. Акмеологія та підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / В. Петрухін. - Електрон. дані - Режим доступу: http://schoolinfo.com.ua/poltava/ru/news/5405/. - Назва з екрана.

Пискунова, Е. В. Японский опыт оценки профессиональной компетентности учителя [Электронный ресурс] / Е. В. Пискунова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://1.emissia.peterhost.ru/offline/2005/985.htm. - Загл. с экрана.

Программа развития МОУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.school-net.ru/res_ru/0_snet_1983_1.doc. - Загл. с экрана.

Развитие единого информационно-образовательного пространства МОУ СОШ № 201 «Согласие» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.soglasie201.ru/index1.php?show=projects&idm=11&id0=2. - Загл. с экрана.

Сазоненко, Г. С. Крок за кроком до вершин інформаційної компетентності успішної життєдіяльності особистості (у творчій майстерні кандидата історичних наук В. П. Мозгової) / Г. С. Сазоненко // Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху: досвід становлення акмеол. системи ліцею : наук.-метод. посіб. - К., 2004. - С. 503-514.

Сазоненко, Г. С. Педагогіка успіху: досвід становлення акмеол. системи ліцею : наук.-метод. посіб. / Г. С. Сазоненко. - К. : Гнозис, 2004. - 684 с.

Стародубова, Г. А. Повышение квалификации школьных библиотекарей как фактор совершенствования деятельности по формированию информационной культуры личности / Г. А. Стародубова, Т. Б. Усачева // Актуальные проблемы повышения квалификации библиотечных работников общеобразовательных учреждений : материалы из опыта работы / Рос. акад. образования, ГНУ ГНПБ им. К. Д. Ушинского РАО ; сост. Е. М. Зуева - М., 2006. - С. 16-21.

Стародубова, Г. А. Профессиональная компетентность библиотекаря в области формирования информационной культуры личности школ [Электронный ресурс] / Г. А. Стародубова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kemguki.ru/structure/inst/in_info/tdk/sbornik/sbornik/data/5.7. htm. - Загл. с экрана.

Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. - М. : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2006. - 512 с.

Формирование информационного общества в XXI веке / сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. - СПб., 2006. - 640 с.

Хвостова, Л. И. Лицейский информационный центр самостоятельного образования в помощь становлению духовной культуры учащихся / Л. И. Хвостова // Шк. б-ка. - 2006. - № 7. - С. 67-69.

Хемчян, I. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Модернізація діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів - важливий чинник в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.library.eduua.net/id/732/. - Назва з екрана.

Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. - 352 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. «Школьная библиотека» ; сер. 1, вып. 11/12).


Пристатейна бібліографія ГОСТ