Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу

Автор(и)

  • Валентина Петрівна Мозгова Інформаційний центр Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

інформаційна культура, якість освіти, акмеологічна модель, старшокласники, бібліотека, інформаційний центр Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, інформаційний ресурс, інформаційні технології

Анотація

Автором розглянуто поняття «інформаційна культура», здiйснено компаративний аналiз ролi шкiльних бiблiотек у вихованні інформаційної культури старшокласникiв i організації їх виховання в акмеологічних моделях середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

Біографія автора

Валентина Петрівна Мозгова, Інформаційний центр Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук; директор

Посилання

Закон України «Про освіту» : із змінами і доповн. [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc. - Назва з екрана.

Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc. - Назва з екрана.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 січ. 2004 р. № 24 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/drzh_stand.doc. - Назва з екрана.

Концепція загальної середньої освіти (12 річна школа) : затв. Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України від 22 листоп. 2001 р. № 12/5-2 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc. - Назва з екрана.

Концепція профільного навчання в старшій школі : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 11 верес. 2009 р. № 854 [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/. - Назва з екрана.

Жукова, Т. Д. Реализация целей образования через школьные библиотеки / Т. Д. Жукова, В. П. Чудинова. - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2007. - 224 с. -(«Профессиональная библиотека школьного библиотекаря» : прил. к журн. «Школьная библиотека» ; сер. 1, вып. 6).

Жукова, Т. Д. Российские школьники не умеют читать [Электронный ресурс] / Т. Д. Жукова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.apnnn. ru/contex_s/9612.html. - Загл. с экрана.

Еббот, К. Визначення якості роботи у сферi бiблiотечних та інформаційних послуг / К. Еббот ; пер. та друк здійснено Брит. Радою в Україні - 72 с.

Знайченко, О. П. Формування інформаційної культури майбутніх учителiв гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 13.00.04 «Теорiя i методика проф. освіти». / О. П. Знайченко - К., 2005. - 19 с.

Калініна, Л. Інформаційна компетентність керiвника загальноосвітнього навчального закладу / Л. Калініна // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. - 2009. - № 5. - С. 65-74.

Кисла, I. Г. Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / I. Г. Кисла. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/?q=en/node/246. - Назва з екрана.

Лау, Х. Руководство по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни / Х. Лау. - М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. - 37 с.

Мозгова, В. П. Бiблiотека Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету iменi Тараса Шевченка: 15 років дiяльностi : до ювілею навч. закл. / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Груд. (№ 23). - С. 12-16.

Мозгова, В. П. Бiблiотечно-iнформацiйний центр ЗНЗ в реалiзацiї програми рiвного доступу до якісної освіти / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2009. - Трав. (№ 9). - С. 21-24.

Мозгова, В. П. Інформаційна культура як чинник інтелігентності / В. П. Мозгова // Шкіл. світ. - 2004. - Січ. (№ 1). - С. 18-20.

Мозгова, В. П. Модель бiблiотечно-iнформацiйного центру: досвід створення, функціонування, розвитку / В. П. Мозгова // Практика упр. закл. освіти. - 2006. - № 1. - С. 71-75.

Основи інформаційної культури : прогр. спецкурсу / уклад. В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Берез. (№ 6). - С. 2-9.

Мозгова, В. П . Інформаційна культура педагога: (поради молодому вчителю) / В. П. Мозгова // Молодому вчителю : практико-зорiєнт. посіб. - К., 2006. - Розд. 7. - С. 119-136.

Мозгова, В. П. Роль i місце інформаційного центру в навчальній дiяльностй / В. П. Мозгова // Шкіл. б-ка плюс. - 2005. - Черв. (№ 11). - С. 2-6.

Мозгова, В. П. Сучасна інформаційна освіта : (з досвіду роботи інформ. центру Укр. гуманіт. ліцею КНУ iменi Тараса Шевченка) / В. П. Мозгова // Шк. б-ка плюс. - 2005. - Черв. (№ 11). - С. 6-11.

Нахметов, И. Н . К вопросу о состоянии и динамике информационной компетентности старшеклассников петербургских школ [Электронный ресурс] / И. Н. Нахметов. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?j=25&id=0220611147&idfull=0420900031. - Загл. с экрана.

Петрухін, В. Акмеологія та підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / В. Петрухін. - Електрон. дані - Режим доступу: http://schoolinfo.com.ua/poltava/ru/news/5405/. - Назва з екрана.

Пискунова, Е. В. Японский опыт оценки профессиональной компетентности учителя [Электронный ресурс] / Е. В. Пискунова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://1.emissia.peterhost.ru/offline/2005/985.htm. - Загл. с экрана.

Программа развития МОУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.school-net.ru/res_ru/0_snet_1983_1.doc. - Загл. с экрана.

Развитие единого информационно-образовательного пространства МОУ СОШ № 201 «Согласие» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.soglasie201.ru/index1.php?show=projects&idm=11&id0=2. - Загл. с экрана.

Сазоненко, Г. С. Крок за кроком до вершин інформаційної компетентності успішної життєдіяльності особистості (у творчій майстерні кандидата історичних наук В. П. Мозгової) / Г. С. Сазоненко // Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху: досвід становлення акмеол. системи ліцею : наук.-метод. посіб. - К., 2004. - С. 503-514.

Сазоненко, Г. С. Педагогіка успіху: досвід становлення акмеол. системи ліцею : наук.-метод. посіб. / Г. С. Сазоненко. - К. : Гнозис, 2004. - 684 с.

Стародубова, Г. А. Повышение квалификации школьных библиотекарей как фактор совершенствования деятельности по формированию информационной культуры личности / Г. А. Стародубова, Т. Б. Усачева // Актуальные проблемы повышения квалификации библиотечных работников общеобразовательных учреждений : материалы из опыта работы / Рос. акад. образования, ГНУ ГНПБ им. К. Д. Ушинского РАО ; сост. Е. М. Зуева - М., 2006. - С. 16-21.

Стародубова, Г. А. Профессиональная компетентность библиотекаря в области формирования информационной культуры личности школ [Электронный ресурс] / Г. А. Стародубова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kemguki.ru/structure/inst/in_info/tdk/sbornik/sbornik/data/5.7. htm. - Загл. с экрана.

Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. - М. : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2006. - 512 с.

Формирование информационного общества в XXI веке / сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. - СПб., 2006. - 640 с.

Хвостова, Л. И. Лицейский информационный центр самостоятельного образования в помощь становлению духовной культуры учащихся / Л. И. Хвостова // Шк. б-ка. - 2006. - № 7. - С. 67-69.

Хемчян, I. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Модернізація діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів - важливий чинник в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.library.eduua.net/id/732/. - Назва з екрана.

Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. - М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. - 352 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн. «Школьная библиотека» ; сер. 1, вып. 11/12).

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек