Становлення та рoзвитoк iнфoрмацiйнo-аналiтичнoї діяльності в Державній науковo-педагoгічнiй бібліотеці України імені В. О. Суxoмлинськoгo

Автор(и)

  • Лариса Олександрівна Пономаренко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Дepжaвнa нayково-пeдaгогiчнa бiблiотeкa Укpaїни iмені В. О. Cyxомлинcького, iнфоpмaцiйно-aнaлiтичнa діяльність, оглядова інформація, iнфоpмaцiйнi потреби науковців тa yправлінців, освітянcькa галузь

Анотація

Висвітлено основні завдання та результати НДР Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення педагогiчної науки, освіти i практики України розглянуто як комплекс теоретичних, науково-методичних та органiзацiйних заходів.

Біографія автора

Лариса Олександрівна Пономаренко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової бібліографії

Посилання

Гоpовий, В. СІАЗ: нова структура бібліотеки / Валерій Горовий // Бібл. вісн. - 1998. - № 5. - С. 50-52.

Кapпeнко, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку державного управління, педагогічної науки, освіти i практики в контексті європейської інтеграції України / О. Карпенко // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали VII регіон. наук.-практ. конф., 14 трав. 2010 р., м. Дніпропетровськ / [за заг. ред. Л. Л. Прокопенка]. - Д., 2010. - С. 156-158.

Ковaлeнко, І. Й. Перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу / I. Й. Коваленко, T. О. Судіна // Сучасний стан та перспективи наукового реферування : матеріали Міжнар. семінару-практикуму, 29 трав. 2009 р., присвяч. 10-річчю вид. РЖ «Агропромисловий комплекс України» / Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. - K., 2009. - С. 66-71. - Бібліогр.: 3 назв.

Ковaлeнко, I. Й. Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в умовах модернізації освіти в Україні / Інга Kоваленко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - K., 2008. - Вип. 22. - С. 46-54. - Бібліогр.: 9 назв.

Ковaлeнко, I. Й . Реферативне забезпечення педагогічної науки в Україні / I. Й. Коваленко, T. О. Судіна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : пробл. науки, освіти i практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2008 р., м. Kиїв / М-во освіти i науки України, М-во культури i туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури i мистецтв, Ін -т держ. упр. та інформ. діяльності. - K., 2008. - С. 57-59.

Пономapeнко, Л. О. Науково-бібліографічна система видань з психолого-педагогічної тематики у контексті реформування освіти України / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - K., 2008. - Вип. 22. - С. 55-62. - Бібліогр.: 13 назв.

Пономapeнко, Л. О. Tеоретичнi та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 160-172.

Рогова, П. I. Інформаційна діяльність бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань / П. I. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 9-13.

Рогова, П. I. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / П. I. Рогова // Вісн. Kн. палати. - 2007. - № 11. - С. 23-29. - Бібліогр.: 28 назв ; № 12. - С. 32-36. - Бібліогр.: 29 назв.

Рогова, П. I. Система науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України: стан та перспективи / П. I. Рогова // Педагогічна i психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : до 15-річчя АПН України / АПН України ; [ред. рада: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. - K., 2007. - Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. - С. 195-208. - Бібліогр.: 10 назв.

Руденко, В. Д. Інформаційне суспільство / В. Д. Руденко // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. - K., 2008. - С. 363-364.

Склянина, Л. Н. Научно-педагогическая информация в системе непрерывного образования / Л. Н. Склянина // Сов. педагогика. - 1989. - № 5. - С. 20-32.

Судіна, Т. О. Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації / Т. О. Судіна // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 137-149.

Яценко, О. М. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави / О. М. Яценко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 149-159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек