Теоретичні аспекти дослідження вітчизняного педагогічного журналу

Автор(и)

  • Ніна Анатоліївна Горбенко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

іcторiогрaфiя, журнал, пeдaгогiчнi журнали України, фaxовa журнальна періодика України

Анотація

У статті проаналізовано дослідження, об’єктом яких є періодика, зокрема педагогічні журнали України, висвітлено теоретико-методологічну основу вивчення педагогічного журналу.

Біографія автора

Ніна Анатоліївна Горбенко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Aдaмeнко, О. В. Українська педагогічна наука в другій половині XX століття : монографія / О. В. Адаменко. - Луганськ : Альма-матер, 2005. - 704 с.

Бepeзовcький, О. М . Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. М. Березовський. - K., 2004. - 220 с.

Боголюбов, К. М. Журналы в СССР : лекция прочит. в Высш. парт. шк. при ЦK KПСС / K. М. Боголюбов ; Высш. парт. шк. при ЦK KПСС. - М. : Изд-во ВПШ ; АОН при ЦК КПСС, 1960. - 72 с.

Богуcлaвcький, О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / О. В. Богуславський. - Львів, 2001. - 209 с.

Боcинa, Л. В. Интернет - источник комплектования библиотек СО РАН иностранными научными журналами / Л. В. Босина, T. А. Миськова // Материалы VI научной сессии ГПНГБ СО РАН, (Новосибирск, 9-10 нояб. 2000 г.). - Новосибирск, 2001. - С. 24-32.

Васильчук, М. М . Українські видання в Kоломиї (друга половина XIX-XX ст.): Історико-функціональний i тематичний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / М. М. Васильчук. - Л., 2002. - 248 с.

Гaбоp, В. В. Закарпатська преса 20-30-х років XX століття у контексті національного відродження краю : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 // В. В. Габор. - K., 1997. - 156 с.

Галушко, М. Українські часописи Станіслава : (1879-1944 рр.) : історико-бібліогр. дослідж. / М. Галушко ; НАН України ЛНБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Л., 2001. - 238 с.

Гончаренко, С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко ; Міжнар. фонд «Відродження». - K. : Либідь, 1997. - 374 с.

Гордій, Н. М. Проблема підготовки батьків до розумового виховання дітей у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХIХ – початку ХХ ст. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Гордій. - Х., 2000. - 170 с.

Грищенко, М. М. Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР / М. М. Грищенко // Розвиток народної освіти i педагогічної науки : 1917-1957 : наук. зап. Серія педагогічна. - K., 1957. - Т. 6. - С. 5-134.

Дзеверін, О. Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР / О. Г. Дзеверін // Розвиток народної освіти i педагогічної науки : 1917-1957 : наук. зап. Серія педагогічна. - K., 1957. - Т. 6. - С. 135-189.

Домбровська, Л. Науково-інформаційний потеціал українських журналів педагогічної тематики другої половини ХІХ-ХХ століття: з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Л. Домбровська // Вісн. Kн. палати. - 2010. - № 2. - С. 37-41. - Бібліогр.: 16 назв.

Животко , A. Історія української преси : навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики вищ. навч. закл. / А. Животко. - K. : «Наша культура i наука», 1999. - 360 с.

Животко , A. Нарис історії української преси : курс лекцій / А. Животко ; Укр. Технічно-Госп. Ін-т позаоч. навчання в Подебрадах (Чехія). - Подебради, 1937. - 108, [IV] с.

Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ - початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : історико-бібліогр. дослідж. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Мацібора Н. Г., Іващенко В. М., Бондарчук О. Б. та ін.; наук. ред. Рогова П. I. - K. : Четверта хвиля, 2009. - 125 с. - (До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського).

Зайченко, I. B. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ - ХХ ст.) : навч. посіб. / I. В. Зайченко ; за ред. М. Д. Ярмаченка ; НАН України, М-во освіти i науки України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук. дослід. центр періодики. - Л., 2002. - 342 с.

Iгнaтієнко, В. Українська преса (1816-1923) : (історико-бібліогр. етюд) / В. Ігнатієнко ; Укр. наук. ін-т книгозн. - [Б. м. в.] : Держ. вид-во України, 1926. - 76 c.

Kоновeць, О. Ф. Актуальні питання масово-інформаційної підтримки української освіти [Електронний ресурс] / О. Ф. Коновець. - Електрон. дані - Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1505. - Назва з екрана.

Kривeцький, I. Часописи Галицького Поділля : історично-бібліогр. матеріали з рр. 1882-1927 : відбитки із зб. «Часописи Поділля» / I. Кривецький ; Вінниц. філія Всенар. Б-ки Украши при Укр. Акад. Наук. Каб. виучування Поділля. - Вінниця, 1928. - 21 с.

Культура, наука, искусство СССР : слов.-справ. - М. : Политиздат, 1965. - 319 с.

Кушнаренко, Н. Н. Журнал / Н. Н. Кушнаренко // Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 7-е изд., стереотип. - K. : Знання, 2006. - С. 269-272.

Мaтяш, I. Українська архівна періодика 1920-1930 рр. : історія, бібліографія, бібліометрія / I. Матяш ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. - K., 1999. - 477 с.

Нариси з історії українського шкільництва : (1905-1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. - K. : Заповіт, 1996. - 302 с.

Нapiжний, С. Українська преса : відбиток з курсу «Українська культура» Укр. Госп. акад. в ЧСР / С. Наріжний. - Подeбради, 1934. - 108 с.

Павлюк, I. Українська легальна преса Волині, Полісся, Xолмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / I. Павлюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр. періодики. - Л. : Каменяр, 2001. - 286 с. - (Серія «Періодичні видання регіонів України»).

Педагогика : большая соврем. энцикл. / [авт.-сост. Рапацевич Е. С.]. - Минск : Соврем. слово, 2005. - 719 с.

Педагогическая энциклопедия : [в 4-х т.] / под ред. И. А. Кирова (глав. ред.). - М. : Сов. энцикл. - 1965. - T. 2. - 912 стб.

Педагогический энциклопедический словарь. - М. : Большая Рос. энцикл., 2003. - 528 с. - («Золотой фонд». Энциклопедический словарь).

Періодичні видання Катеринослава та Kатеринославської губернії (1838-1917) : список / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Наук. дослід. центр періодики, Дослід. центр історії укр. преси ; уклад. Н. М. Сидоренко, О. I. Сидоренко, О. Д. Школьна. - Л. ; K., 1995. - 153 с.

Пeчeнeзькa, О. Освітянські бібліотеки на шпальтах часопису «Для народного учителя» (1907-1917) - органу прогресивної педагогічної думки / О. Печенезька // Рідна шк. - 2003. - № 12. - С. 74-76. - Бібліогр.: 19 назв.

Пeчeнeзькa, О. Педагогічні журнали Росії' XIX - початку XX століття - важливе джерело педагогічних знань / О. Печенезька // Бібл. планета. - 2003. - № 3. - С. 24-26. - Бібліогр.: 7 назв.

Пeчeнeзькa, О. Шкільна бібліотека на сторінках часопису «Радянська школа» (1951-1971 рр.) / О. Печенезька // Рідна шк. - 2005. - № 1. - С. 60-64. - Бібліогр.: 21 назв.

Пipожок, Л. Рукописні журнали - важливе знаряддя підвищення творчої ініціативи вчителів / Л. Пірожок // Рад. шк. - 1963. - № 3. - С. 86-88.

Преса України : 1917-1966 : стат. довід. / Рада Міністрів УРСР, Kомiтет по пресі, Kн. палата ; уклад.: М. А. Низовий, М. I. Брезгунова, Ю. Б. Медведєв; відповід. ред. В. М. Скачков. - X., 1967. - 146 с.

Преса України : 1918-1980 : стат. довід. Держ. комітет УРСР у справах вид-ва, поліграфії i книжк. торгівлі, Kн. палата УРСР ім. I. Федорова ; уклад.: Н. В. Погонець, Г. I. Данилевська. - X. : Ред.-вид. від. Kн. палати УРСР ім. I. Федорова, 1981. - 218 с.

Рогова, П. I. Рідкісні та цінні видання з педагогіко-психологічних питань у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / П. I. Рогова, В. А. Зотова // Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Xаркiв, 20-22 листоп. 2006 р. - X., 2007. - С. 56-67. - Бібліогр.: 13 назв.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні : (X-XX ст.) : нариси / [редкол.: М. Д. Ярмаченко, Н. П. Калениченко, С. У. Гончаренко та ін.]. - K. : Рад. шк., 1991. - 381 с.

Романюк, М. М. Українські часописи Львова : 1848-1939. T. 1 : 1848-1900 / М. М. Романюк, М. В. Галушко. - Л. : Світ, 2001. - 742 с.

Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини : (1870-1940 рр.) : історико-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Л., 1999. - (Періодичні видання регіонів України).

Рудий, Г. Преса України 1917-1920 рр. як об’єкт дослідження української культури: джерелознавчий i методологічний аспект : [монографія] / Г. Рудий ; НАН України, Ін-т історії України. - K., 2005. - 550 с.

Caxaровa, Т. I. Журнальний фонд ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського як джерело науково-практичних досліджень із психолого-педагогічних питань (1830-1910 рр.) / Т. Сахарова, Т. Діденко // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K., 2006. - С. 45-53. - Бібліогр: 18 назв.

Українські часописи Львова : 1848-1939. Т. 2 : 1901-1911 / [уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко]. - Л. : Світ, 2002. - 690 с.

Українські часописи Львова : 1848-1939. Т. 3 : 1920-1939, кн. 1 : 1920-1928 / [уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко]. - Л. : Світ, 2003. - 909 с.

Українські часописи Львова : 1848-1939. Т. 3 : 1920-1939, кн. 2 : 1929-1939 / [уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко]. - Л. : Світ, 2003. - 929 с.

Учительські рукописні журнали : цінна ініціатива учителів Шполянського р-ну // Рад. шк. - 1953. - № 5 . - С. 47-52.

Хміль, Н. Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики [Електронний ресурс] / Н. Хміль. - Електрон. дані. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/content/08knapop.htm. - Назва з екрана.

Хміль, Н. A. Розвиток засобів наукової комунікації як складової педагогічної науки в Україні (середина ХХ століття - початок ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Заг. Педагогіка та історія педагогіки» / Н. А. Хміль. - Луганськ, 2009. - 22 c.

Швецова-Водка, Г. М. Види періодичних i продовжуваних видань / Г. М. Швецова-Водка // Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - K. : Знання, 2007. - С. 360-365.

Ярмаченко, М. Журнал педагогічний // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. - K. : Пед. думка, 2001. - С. 187-188.

Ярошенко, Т. Електронний журнал у дзеркалі публікації у професійній пресі / Т. Ярошенко // Вісн. Kн. палати. - 2006. - № 5. - С. 29-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20