Стратегія упрaвлiння iнфoрмaцiйними ресурсами бiблioтек ВНЗ (зa резyльтaтaми aнaлiзy дiяльностi бiблiотек ВНЗ III-IV р. a. педaгогiчного тa iнженерно-педaгогiчного профілю y 2007-2009 рр.)

Автор(и)

  • Лідія Андріївна Поперечна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інформаційні ресурси, бiблiотeкa ВНЗ, координація, фонд

Анотація

У статті висвітлено основні стратегічні засади управління інформаційними ресурсами бібліотеки вищого навчального закладу як одного з аспектів забезпечення якості вищої освіти у контексті аналітичного огляду діяльності бібліотек ВНЗ III-IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України у 2007-2009 рр.

Біографія автора

Лідія Андріївна Поперечна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

Посилання

Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. О. Бабенко, T. В. Бабіна, В. М. Волинець та ін. ; HTУУ «Kиївський політехнічний інститут». - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/itvo/2009_4/articles/54-61.pdf. - Назва з екрана.

Апшай, Н. I. Стратегічні орiєнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні [Електронний ресурс] : дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / H. I. Апшай ; Харк. держ. акад. культури. - Електрон. дані. - X., 2005. - Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/23758.html. - Назва з екрана.

Бapковa, О. В. Напрями розвитку технології формування інформаційних ресурсів електронних бiблiотек в Україні / О. В. Баркова // Міжнар. конф. «Електронні зображення та візуальні мистецтва» : зб. пр. першої укр. конф. Сер. EVA, 22-24 трав. 2002 р., Kиїв. - K., 2002. - С. 115-124.

Вacильчeнко, Н. П. Управление библиотечными фондами: вопросы терминологии / Н. П. Васильченко // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1987. - № 5. - С. 11.

Вилeгжaнiнa, T. I. Поточне комплектування - один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / T. I. Вилегжаніна // Бібл. планета. - 2007. - № 4 . - С. 4-8.

Волкова, Н. А. Динаміка i тенденції випуску навчальної та наукової літератури для вищої школи в умовах сформованої ринкової економіки України / Н. Волкова, Н. Халікян // Вісн. Kн. палати. - 2006. – № 12. - С. 16-19.

Гомeнюк, Г. Kомплектування книжкового фонду - одна з основних ланок створення інформаційно-бібліографічної системи [Електронний ресурс] / Г. Гоменюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.udpu.org.ua/files/biblioteka/Gomen.pdf. - Назва з екрана.

Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців : рішення колегії М-ва освіти i науки України від 22 листоп. 2007 р. № 14/1-19 // Шкіл. б-ка плюс. - 2008. - Квіт. (№ 7). - С. 12-13.

Кирилeнко, А. Г. Формирование библиотечных ресурсов в аспекте создания единого информационного пространства университета [Электронный ресурс] / А. Г. Кириленко, Н. А. Верещагина ; Науч. б-ка им. М. Максимовича Киев. нац. ун-та им. T. Шевченко. - Электрон. дан. - Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2007/117.pdf. - Загл. с экрана.

Kислюк, Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів i баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України / Л. Kислюк // Бібл. вісн. - 2009. - № l. - С. 32-35.

Kудряшовa, Г. Ю. Эволюция миссии вузовских библиотек [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Галина Юрьевна Кудряшова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/57345.html#introduction. - Загл. с экрана.

Kудряшовa, Г. Ю. Цели Болонского процесса и перспективы вузовских библиотек / Г. Ю. Кудряшова // Науч. и техн. б-ки. - 2007. - № 6. - С. 65-79.

Лемківський, K. Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі / K. Лемківський // Вища шк. - 2008. - № 5. - С. 33-41.

Ливадонова, Е. A. Особенности начального комплектования фонда вузовской библиотеки [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Ливадонова Евгения Алексеевна. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/57713.html. - Загл. с экрана.

Мар’їна, О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / О. Мар’їна // Вісн. Kн. палати. - 2010. - № 1. - С. 22-25.

Николаенко, Н .Н . Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібл. форум України. - 2008. - № 3 . - С. 28-32.

Панарина, О. Электронная база «Kнигообеспеченность» как составная часть информационной системы вуза / О. Панарина // Бібл. форум України. - 2008. - № 4. - С. 12-15.

Примерное положение о формировании библиотечных фондов библиотеки высшего учебного заведения [Электронный ресурс] : приказ М-ва образования Российской Федерации от 27 апр. 2000 г. № 1246. - Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_00/1246.html. - Загл. с экрана.

Про забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною літературою : лист М-ва освіти i науки України від 26 берез. 2007 р. № 1/9-177 // Освіта України. - 2007. - 3 квіт. (№ 25). - С. 4.

Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек Мністерства освіти i науки України та АПН України : наказ М-ва освіти i науки України від 30 трав. 2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти i науки України. - 2003. - № 21. - С. 27-32.

Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації : наказ М-ва освіти i науки України від 6 серп. 2004 р. № 641 // Інформація для бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації [Електронний ресурс] / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Kиїв. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakazmou.html. - Назва з екрана.

Рогова, П. I. Освітянські бібліотеки України та їхня роль у формуванні інформаційного простору держави [Електронний ресурс] / П. I. Рогова. - Електрон. дані. - Режим доступу: http//www.library.edu-ua.net/datas/upload/files/cherkacy08.pdf. - Назва з екрана.

Семененко, Л. П. Отбор знаний в процессе комплектования библиотеки высшего ученого заведения [Электронный ресурс] / Л. П. Семененко. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/48_2/pdf/145-155.pdf. - Загл. с экрана.

Соляник, А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 «Kнигознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» / Алла Анатоліївна Соляник ; Xарк. держ. акад. культури. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/238757.html. - Назва з екрана.

Cтрішенець, Н. В. Від управління фондом до управління знаннями / Н. В. Стрішенець // Бібл. вісн. - 2009. - № 2. - С. 19-25.

Tітовa, T. В. Зміна технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів [Електронний ресурс] / T. В. Тітова - Електрон. дані - Режим доступу: http://library.tup.km.uaIabout_libraryInaukova_robotaIkonferItitova.htm. - Назва з екрана.

Tихонов, Д. В. Управление информационными ресурсами учебного заведения / Д. В. Тихонов // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. - М. : ГПНГБ Россия, 2003. - T. 3. - С. 916-917.

Шeмaєвa, Г. В. Формування науково-освітнього Інформаційного ресурсу в контексті Болонського процесу / Г. В. Шемаєва // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13-14 груд. 2005 р. / Xарк. держ. акад. культури. - X. : [б. в.], 2005. - С. 10-11.

Шpaйбepг, Я. Л. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Л. Шрайберг // Вища шк. - 2007. - № 3. - С. 65-79 ; № 4 . - С. 60-74.

Юхимeнко, Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого навчального закладу освіти - важливий чинник його розвитку / Ю. Юхименко // Бібл. вісн. - 2009. - № 6 . - С.43-47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20