Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Бондар Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Наталія Сергіївна Плужнікова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

кoмплeктувaння бiблioтeк, iнфopмaцiйний pecypc, джepeлa комплектування, обов’язковий пpимipник, дари, книгообмін, ДНПБ України ім. В. О. Cуxoмлинcькoгo

Анотація

 У статті висвітлено основні аспекти формування інформаційного ресурсу неперіодичних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, проаналізовано результати моніторингу джерел комплектування книгозбірні у 2005-2009 рр.

Біографії авторів

Людмила Миколаївна Бондар, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Наталія Сергіївна Плужнікова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового комплектування фондів

Посилання

Про Національну програму інформатизації : Закон України : за станом на 10 лип. 2002 р. - K. : Парламент. вид-во, 2002. - 19 с.

Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квіт. 1999 р. // Уряд. кур’єр. - 13 трав. - С. 1-3.

Про організаційну i науково-методичну роботу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : постанова Президії Академії педагогічних наук України від 14 листоп. 2006 р., протокол № 1-7/12-318. - K., 2006. - 1 с.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Бібл. планета. - 2002. - № 3. - С. 2-4.

Воройский, Ф. С. Информационные ресурсы / Ф. С. Воройский // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. - М., 2007. - С. 427-428.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 9. - С. 113-120.

Кушнаренко, Н. М. Розвиток ідей координації комплектування бібліотечних фондів у вітчизняному бібліотекознавстві / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство і бібліографія. - 1979. - Вип. 19. - С. 81-88.

Михайловська, Т. Обов’язковф примірники неперіодичних видань України 2006 року: стан та проблеми / Тамара Михайловська, Олена Щеглова // Вісн. Кн. палати. - 2007. - № 7. - С. 10-11.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) : [монографія] / П. I. Рогова ; [наук. ред. О. С. Онищенко ; рец. : О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровіна] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 271 с.

Слободяник, М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функції / М. С. Слободяник. - К. : Ред. журн. «Бібліотечний вісник», 1995. - 268 с.

Соляник, А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. - X. : ХДАК, 2000. - 112 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. - X. : XДАК, 2005. - 230 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Соляник Алла Анатоліївна ; Xарк. держ. акад. культури. - X., 2005. - 436 с.

Столяров, Ю. Н . Библиотечный фонд : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. - М. : Кн. палата, 1991. - 271 с.

Столяров, Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерея, 2001. - 152 с.

Чепуренко, Я. О. Державне забезпечення комплектування бібліотечних фондів як фактор формування інформаційних ресурсів / Я. О. Чепуренко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України / ДНТБ України. - К., 2000. - С. 67-69.

Чепуренко, Я. О. Система обов’язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку / Я. О. Чепуренко // Бібл. вісн. - 1999. - № 4. - С. 9-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20