Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки десятиріччя

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Хемчян Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Дepжaвнa нayкoвo-пeдaгoгiчнa бiблioтeкa України iмeнi В. О. Cyxoмлинcькoгo, мepeжa ocвiтянcькиx бiблioтeк МОН Укpаїни i НАПН Укpaїни, нayкoвo-дocлiднa poбoтa, координування, наyкoвo-мeтoдичнa діяльність, вiддiл нayкoвoгo i пpикладного бiблioтeкoзнaвcтвa

Анотація

У статті висвітлено десятирічні здобутки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з науково-методичного забезпечення мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Розглянуто основні напрями науково-методичної діяльності, за якими працював відділ наукового i прикладного бібліотекознавства.

Біографія автора

Ірина Іванівна Хемчян, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

відмінник освіти України; завідувач відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

Посилання

Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : метод. посіб. / [авт.-уклад. В. I. Лутовинова]. - Х., 2003. - 44 с.

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І-ІV р. а. Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. I., Кучеря Т. Е. ; наук. ред. Лобановська I. Г. ; наук. консультант Рогова П. I.]. - К., 2009. - 63 с. - (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5) (Шкільна бібліотека плюс ; № 17/18 (147/148), вересень).

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт, проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І-ІІ р. а. / АПН України, ДНПБ України, Укр. бібл. асоц. Секція освіт. б-к ; упоряд. А. I. Рубан ; наук. консультанти: П. I. Рогова, К. Т. Селіверстова ; ред. Є. К. Бабич ; відп. за вип. I. I. Хемчян. - К., 2003. - 87 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 1).

Ванеев, А. Н. Методическое обеспечение библиотечной деятельности / А. Н. Ванеев ; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : Профиздат, 2001. - 140 с. - (Современная библиотека ; вып. 10).

Виноградова, О. Б. Визначення стану та тенденції розвитку науково-методичної діяльності публічних бібліотек України / О. Б. Виноградова // Вісн. Кн. палати. - 1998. - № 1. - С. 18-20.

Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2009 році / [уклад.: I. I. Хемчян, О. С. Сорока ; наук. ред. П. I. Рогова] ; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2009. - 96 с.

Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. I. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. I. Артемов [та ін.]. - K. : Вирій, 2006. - 402, [1] с.

Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України : проект, 2005 р. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; кер. робоч. групи з доопрац. Kонцепцiї О. Сухомлинська // Освіта України. - 2005. - 24 черв. (№ 47/48). - С. 8.

Кyлaкoвcькa, Т. Науково-методична діяльність НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20-30-х роках XX ст. / Т. Кулаковська // Бібл. вісн. - 2004. - № 3 . - С. 2-11.

Лyтoвинoвa B .I . Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. I. Лутовинова; наук. ред. Г. М. Швецова-Водка ; АПН України, ДНПБ Украши ім. В. О. Сухомлинського. - K. : Четверта хвиля, 2007. - 72 с. - (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені B. О. Сухомлинського. Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, Т. I. Ківшар (голова) та ін.]. - K. : Четверта хвиля, 2008. - 402 с. - Бібліогр. у кінці ст. - 10-річчю з дня заснування ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського присвячується.

Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 рр.) / уклад.: I. I. Xемчян, В. П. Здановська ; наук. ред.: П. I. Рогова, Т. Ф. Букшина ; літ. ред. О. З. Клименко ; рецензент Л. В. Савенкова. - K. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2006. - 252 с.

Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу / АПН України, ДНПБ України, Укр. бібл. асоц. ; авт.-упоряд.: П. I. Рогова, I. I. Xемчян, Р. П. Гаврилюк та ін. // Шкіл. світ. - 2002. - № 42/43. - C. 1-62; № 46/47. - С. 1-61 ; 2003. - № 13. - С. 1-23.

Планування та звітність бібліотеки Інституту післядипломної педагогічної освіти : метод. рек. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. I. Рогова. - K., 2004. - 75 с.

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України : затв. спіл. наказом МОН України та АПН України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти i науки України. - 2003. - № 21. - С. 27-32.

Положення про організацію науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського : затв. Радою при директорові ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського від 26.12.2006 р. Протокол № 12 [Електронний ресурс] // Науково-методична діяльність : заг. док. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.library.edu.ua.net/datas/upload/files/polgeniya_ob_doc.doc. - Назва з екрана.

Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки i бібліотечну справу» : Закон Украши від 16 берез. 2000 р. № 1561-III // Голос України. - 2000. - 5 трав. - С. 8-9 ; Бібл. планета. - 2000. - № 2 . - Термінова вкладка. - С. I-VIII.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України : постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовт. 1999 р. № 2018 // Законодавство - бібліотекам України : довідк. вид. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Т. Слєпцова, Н. Грищенко, Г. Саприкін. - К., 2000. - Вип. 1. - С. 162.

Рогова, П. I. Мережа освітянських бібліотек: шляхи розвитку та модернізації / П. I. Рогова // Освіта України. - 2003. - 19 груд. (№ 95). - С. 10.

Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (II пол. XIX ст. - 20 та рр. XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / П. I. Рогова ; НАН України, НБУ ім. В. I. Вернадського. - К., 2004. - 265 с.

Рогова, П. I. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. Сухомлинського в контексті модернізації освіти в Україні / П. I. Рогова // Вісн. Кн. палати. - 2007. - № 11. - С. 23-29.

Свобода, А. Методична діяльність як типологічна функція національної бібліотеки : (перспективи її розв. в НБУВ) / А. Свобода // Шкіл. б-ка. - 2002. - № 7. - С. 18-22.

Смаглова, Н. Науково-методична діяльність бібліотек як фактор розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів України / Н. Смаглова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - К., 2001. - Вип. 7. - С. 160-166. - Бібліогр.: 11 назв.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / авт-уклад.: I. Г. Лобановська, Р. П. Гаврилюк, О. Г. Помчалова, Л. Г. Дубова, Н. С. Панова, I. А. Гузняєва, С. Г. Коваленко ; за ред. I. Г. Лобановської ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - 166 с.

Тюлина, Н. И. Национальная библиотека : опыт типологического анализа / Н. И. Тюлина. - М., 1988. - 184 с.

Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII – початок XX ст.) із фондів бібліотек України : метод. посіб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, М-во культури і туризму України, НПБ України ; [авт.-уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К., 2005. - 124 с.

Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. рек. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. А. I. Рубан ; наук. консультант Я. О. Чепуренко ; наук. ред.: П. I. Рогова, В. I. Лутовинова ; рецензент Є. А. Медведєва ; літ. ред. Л. I. Стельмах ; відп. за вип. I. I. Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Черв. (№ 11/12). - 63 с.

Хемчян, І. І. Модернізація навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів України - нагальна потреба сьогодення / I. I. Хемчян // Вісн. Кн. палати. - 2005. - № 6. - С 25-28. - Бібліогр.: 35 назв.

Чачко, А. С. Методическая деятельность и специальность «организатор-методист» / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1985. - № 1. - С. 14-21. - Библиогр.: 21 назв.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя