Фонди слов’янських першо- i стародруків у вихованні високодуховної особистості

Лариса Григорівна Рева

Анотація


У статті розглянуто окремі видання фондів кириличних стародруків відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського, подано стислий опис деяких із них. Наведено відомості про історію українського друкарства.


Ключові слова


Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського; колекція книг друку кирилицею; стародруки; рідкісні видання; богослужбові книги; друкарні; українська культура; давня українська література; рукописи

Повний текст:

PDF

Посилання


Возняк, М . Історія української літератури : у 2 кн. / М. Возняк. - Вид. 2-е, випр. - Л., 1992. – Kн. 1. - С. 345.

Запаско, Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. - Львів, 1995. - С. 9.

Клименко, П. Графіка шрифту в Острозькій Біблії / П. Клименко. - K., 1925. - С. 17.

Огiєнкo, I. Історія українського друкарства / I. Огiєнко. - K., 1994. - С. 264.

Полєк, В. Історія української літератури X-XVIII ст. : навч. посіб. / В. Полєк. - K., 1994. - С. 3.

Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Нормативно-правове забезпечення освіти : доктрина, закони, концепції : у 4 ч. - X., 2004. - Ч. 1. - С. 4-24.

Рева, Л. Анфологіони друкарні Львівського Ставропігійського братства / Л. Рева // Пам’ять століть. - 1997. - № 4. - С. 142-145.

Рева, Л. «Апостол» I. Федорова як первісток українського друкарства / Л. Рева // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. бібліотек України. - К., 2000. - Вип. 4. - C. 236-240.

Рева, Л. Видання Швайпольта Фіоля у фондах відділу стародруків та рідкісних видань ЦНБ НАН України / Л. Рева // Бібл. вісн. - 1994. - № 3. - C. 18-22.

Рева, Л. Кириличні видання - інкунабули в історії української літератури / Л. Рева // Слово i час. - 2000. - № 3 . - C. 84-86.

Рева, Л. Cтародавнiй i середньовічний Київ - центр давньої української культури / Л. Рева // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, центр пам’яткознавства НАН України та УТОПIK. - К., 1999. - Вип. 8. - C. 176-179.

Рева, Л. Фонди кириличних стародруків у Національній бібліотеці України ім. В. I. Вернадського / Л. Рева // Iсторiя бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / M-во культури i мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. - К., 1997. - Вип. 2. - C. 81-86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ