Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан i шляхи розвитку

Автор(и)

  • Павла Іванівна Рогова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

науково-дослідна робота, всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс (ВГІР), єдиний галузевий інформаційний ресурс (ЄГІР), інноваційні форми роботи, база даних, веб-портал, Державний бібліотечний фонд, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті представлено результати науково-дослідної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», науковим керівником якої була автор статті, та стратегію розвитку фондів зазначеної вище бібліотеки й мережі освітянських книгозбірень МОН України і НАПН України.

Біографія автора

Павла Іванівна Рогова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук. старший науковий співробітник; директор

Посилання

Серополко, С. Учительские библиотеки / С. Серополко // Народное образование в земствах: основы организации и практики дела : сборник. - М.: Задруга. - С. 256-271.

Каталог библиотеки при правлении Харьковского общества распространения в народе грамотности. - X. : Тип. «Печат. Дело», 1898. - 19 с.

Положение «О собрании пособий по делу народного образования» в помещении Киевского общества грамотности // Отчет Киевского общества грамотности за 1896 г. - К. : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира, 1897. - С. 23-25.

Балика, Д. А. Профспілчанські бібліотеки за матеріалами УНІКу (1927) / Д. А. Балика // Труди Українського наукового інституту книгознавства. - К., 1930. - Т. 2 : Бібліотека і читач на Україні. - С. 82-97.

Меженко, Ю. О. Перспектива розвитку великих наукових бібліотек на Україні / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. - 1926. - № 2. - С. 32-39.

Сірополко, С. О. Короткий курс бібліотекознавства: історія, теорія та практика бібл. справи / С. О. Сірополко. - Л. : «Учітеся, брати мої», 1924. - 127 с.

Лiсник, Ф. С. Робота Xаркiвської науково-педагогічної бібліотеки Науково-педагогічного інституту педагогіки: історія бібліотеки / Ф. С. Лісник // Укр. вісн. експерим. педагогіки та рефлексології. - 1928. - № 4 (11). - С. 202-209.

Тімохін, П. Болючі питання бібліотечної політики / П. Тімохін // Шлях освіти. - 1928. - № 8/9. - С. 89-93.

Григорьев, Ю.В. Теоретические основы формирования библиотечных фондов / Ю. В. Григорьев - М., 1973. - 88 с.

Васильченко, М. П. Главный принцип комплектования / М. П. Васильченко // Библиотека. - 1993. - № 3. - С. 22-23.

Скворцов, В. В. Развитие представлений о сущности библиотековедения как науки / В. Скворцов // Библиотековедение: вчера, сегодня, завтра : тез. докл. и сообщений науч. конф., Москва, 23-25 апр., 1996 г. - В 2-х ч. - Ч. I. - М., 1996. - С. 29.

Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд / Ю. Н. Столяров. - М.: Книжная палата, 1991. - 272 с.

Терешин, В. И. Библиотечный фонд / В. И. Терешин. - М.: МГУКИ, 1994. - 174 с.

Фрумин, И. Библиотековедение: объект, предмет, функции / И. Фрумин // Библиотекарь. - 1977. - № 2. - С. 62-69.

Чубарьян, О. Ю. Общее библиотековедение : учебник / О. Ю. Чубарьян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1976. - 296 с.

Шилов, В. В. Численные задачи управления текущим комплектованием библиотечных фондов (Постановка и решение) / В. В. Шилов. - СПб., 1992. - 152 с.

Дубровіна, Л., Онищенко, О. Історія Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського: 1918-1941 / Л. Дубровіна, О. Онищенко. - К. : НБУВ, 1998. - 335 с.

Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручник / В. О. Ільганаєва, Г. Д. Ковальчук, Т. П. Самійленко та ін.; за ред. М. С. Слободяника, В. О. Ільганаєвої. - Xаркiв : Основа, 1993. - 176 с.

Кулешов, С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов ; УДНДІАСД, ДАКККіМ. - К., 2000. - 161 с.

Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - К. : Т-во «Знання», 2000. - 460 с.

Павлуша, Т. П. Національна система електронних бібліотек / Т. П. Павлуша, А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко. - К., 1998.

Селiверстова, К. Т. Бібліотеки та архіви як інформаційний ресурс суспільства / К. Т. Селіверстова // Наук. праці НБУВ. - Вип. 5. - К., 2000. - С. 19-32.

Слободяник М. С. Наукове забезпечення формування національного бібліотечного фонду України / М. С. Слободяник // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 1996 р. - К., 1996. - С. 3-5.

Соляник, А. А. Система документування бібліотечних фондів: закономірності розвитку: Монографія / А. А. Соляник ; Xарк. держ. акад. культури. - X. : XДАК, 2005. - 230 с.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України ім. В. I. Вернадського / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. - К., 2004. - 178 с.

Чепуренко, Я. О. Безоплатний обов’язковий примірник як джерело комплектування фондів бібліотек України / Чепуренко Я. О. // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовтня 1996 р. - К., 1996. - С. 26-29.

Васильченко, Н. П. Формирование библиотечных фондов / Н. П. Васильченко // Науч. и техн. б-ки. - 1996. - № 5. - С. 22-28.

Карташов, Н. С. Моделирование библиотечных фондов [Текст] : сб. науч. тр. / Н. С. Карташов ; ГБЛ. - М. : Гос. б-ка СССР имени В. И. Ленина, 1983. - 160 с.

Столяров, Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход / Ю. Н. Столяров. - М.: Книга, 1981. - 127 с.

Самохіна, Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] / Н. Ф. Самохіна ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2008. - 167 с.

Сухомлинський, В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. - К. : Радянська школа, 1977. - Т. 4. - С. 393-626.

Сухомлинський, В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. - К.: Радянська школа, 1977. - Т. 4. - С. 7-390.

Рогова, П.І. Шість років з історії Центральної освітянської бібліотеки (1993-1999) / П. I. Рогова // Історія освітянських бібліотек України : науковий збірник / АПН України; ДНПБ України ім В. О. Сухомлинського; ред-кол.: П. I. Рогова (гол.), К. Т. Селіверстова (заст. гол.) та ін. - К. : Вирій, 2006. - С. 146-157.

Каратыгина, Т. Ф. Система специальных библиотек в СССР : учеб. пособие по курсу «Библиотековедение» / Т. Ф. Каратыгина. - М.: МГИК, 1978. - 122 с.

Рогова, П.І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) / П. I. Рогова. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 271 с.

Історія освітянських бібліотек України : науковий збірник / АПН України; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. I. Рогова (гол.), К. Т. Селіверстова (заст. гол.) та ін. - К. : Вирій, 2006. - 404 с.

Мацібора, Н.Г. Структуризація фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як спеціальної галузевої книгозбрні / Н. Г. Мацібора / / Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - X. : ХДНБ, 2007. - С. 142-149.

Рогова, П. I. Рідкісні і цінні видання з педагогіко-психологічних питань у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / П. I. Рогова, В. А. Зотова // Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - X. : XДНБ, 2007. - С. 56-67.

Роговая, П. И. Сохранность отраслевого ресурса Государственной научно-педагогической библиотеки Украины имени В. А. Сухомлинского : современное состояние и перспективы / Роговая П. И., Мацибора Н. Г. // Новые технологии в сохранности документального наследия : материалы 4-х международных книговедческих чтений / Нац. библиотека Беларуссии. - Минск, 2008. - С. 196-204. - Библиогр. 12 назв.

Вергунов, В. Комплектування фондів ДНСГБ УААН: стан і перспективи / Віктор Вергунов // Бібл. вісн. - 2006. - № 5. - С. 32-37.

Павленко, Р. Золотий фонд медичної науки - невичерпне джерело знань / Раїса Павленко, Лілія Правовєрова, Надія Xарченко // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 10. - С. 17-19.

Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон України прийнятий 21 трав. 2009 р. № 1388-VI // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 45. - ст. 1497.

Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квіт. 1999 р . // Уряд. кур’єр. - 13 трав. - C. 1-3.

Про Національну програму інформатизації : Закон України : за станом на 10 лип. 2002 р. - К. : Парламент. вид-во, 2002. - 19 с.

Про наукову i науково-технічну діяльність : Закон України від 1 груд. 1998 р. N° 284-XIV : [зі змін.] // Вища освіта : нормат.-прав. акти про орг. освіти у ВНЗ III-IV рівнів акредитації. - Х., 2006. - C. 340-355.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-У //| Офіц. вісп. України - 2007. - № 8 . - C. 9.

Про інформацію : Закон України прийнятий 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бiблiотeчної справи : темат. добірка : у 2 ч. - К., 2002. - Ч. 1. - C. 5-14.

Про схвалення Концепції Державної цільової національної культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека –XXI» : розпорядження Каб. Miнiстрiв України від 23 груд. 2009 р. № 1579-р // Бібл. планета. - 2010. - № 1. - Iнформ. бюл., с. 1.

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Cтоляров. - M. : Книжная палата, 1991. - 271 с.

Васильченко, М. П. Библиотечные фонды: проблемы терминологии / M. П. Васильченко // Науч.-техн. б-ки. - 1999. - № 8 - C. 15.

Рогова, П. I. Інформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об’єкт наукового дослідження / П. I. Рогова, Я. О. Чепуренко // Педагогіка i психологія. Вісник НАПН України. - 2009. - № 2 . - C. 141-149.

Павленко, Т. С. Вивчення інформаційних потреб освітян як фактор удосконалення формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Cyxомлинського / Т. C. Павленко // Педагогіка i психологія. Вісник НАПН України. - 2009. - № 4.

Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні i методичні документи для освітянських бібліотек Miнiстeрства освіти i науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.). Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Cyxомлинського ; [уклад. Хемчян I. I. ; наук. ред.: Рогова П. I., Лобановська I. Г. ; літ. ред. Білоцерківець I. П.]. - К., 2010. - 252 с.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДCТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Cyxомлинського ; [уклад.: I. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, I. C. Хибник ; паук. ред. I. Г. Лобановська]. - К., 2010. - 95 с. - (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (171/172), серпепь). Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 6). - До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Cyxомлинського.

Вараксіна, Н. В. Mодeлювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки i психології / Н. В. Вараксіна // Наук. праці НБУВ. - 2010. - Вип. 30.

Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності : наказ M-ва освіти i науки України та АПН України від 16.07.2009 р. № 662/53 // Інформ. зб. M-ва освіти i науки України. - 2009. - № 31/32. - C. 51-64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя