Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Валентина Петрівна Здановська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, видавнича діяльністъ, посібник, науковий збірник, бібліографічний покажчик, методичні рекомендації, науковий проект

Анотація

У статті розглянуто досягнення та проблеми ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського галузевого інформаційного центру щодо її видавничої діяльності, спрямованої на забезпечення інформаційних потреб науковців і практиків освітянської галузі України.

Біографія автора

Валентина Петрівна Здановська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Іван Дмитрович Бех : бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. I.; авт. вступ. ст. Зубалій М. Д. ; наук. ред.: Букшина Т. Ф., Зотова В. А.; бібліогр. ред. Жданова Р. С.; літ. ред. Лашко К. М.]. - К.; Житомир: [б. в.], 2005. - 87 с. - (Сер1я «Академіки АПН України» ; вип. 7).

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства: бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. І-ІІ р. а. / АПН України, ДНПБ України, УБА, Секція освіт. б-к; [упоряд. А. I. Рубан ; наук. консультант: П. I. Рогова, К. Т. Селіверстова ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; ред. Є. К. Бабич ; рецензент А. О. Малько]. - К.: [б. в.], 2003. - 87 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 1).

Алла Михайлівна Богуш: бібліогр. покажч./ АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. та ред. Пономаренко Л. О .; наук. ред. Рогова П. I. ; літ. ред. Лисиця Г. М.]. - К.; Одеса : [б. в.], 2005 (Вид. М. П. Черкасов). - 99 с. - (Сер1я «Академіки АПН України» ; вип. 4).

Гід з громадянської освіти в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Донец. школа прав людини ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. I., Черняєва Г. К. та ін. ; наук. ред.: Рагозін М. П., Рогова П. I. ; наук. консультант Чорна К. I.]. - Донецьк ; К. : [б. в.], 2003.- 166 с.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000-2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [уклад.: Палащина Н. А., Горбенко Н. А., Вербова В. В., Самчук Л. I.; наук. ред.: Рогова П. I., Лутовинова В. I.; відп. за вип.: Букшина Т. Ф., Зотова В. А.; бібліогр. ред.: Жданова Р. С., Палащина Н. А.]. - К.: [б. в.], 2005 (Вид. О. М. Ешке). - 98 с.

Діяльність бібліотек обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2000-2004 рр.: інформ.-аналіт. огляд / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. В. П. Здановська; наук. ред. П. I. Рогова]. - К.: [б. в.], 2005. - 25 с.

. Діяльність бібліотек установ АПН України у 2000-2005 рр.: інформ.-аналіт. огляд / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. I. Рогова. - К.: [б. в.], 2006. - 20 с.

. Діяльність бібліотек установ АПН України у 2006 р .: інформ.-аналіт. огляд / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К.: [б. в.] 2007. - 22 с.

Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік : бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України; [упоряд. Л. I. Ніколюк; наук. ред. П. I. Рогова; наук. консультант К. К. Потапенко; рецензент В. I. Лутовинова ; ред. Л. О. Пономаренко]. - К.: [б. в.], 2003. - 77 с. - (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 3).

Віталій Станіславович Журавський : бібліогр. покажч. / Акад. прав. наук України, Укр. акад. політ. наук, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Палащина Н. А., Вербова В. В., Горбенко Н. А .; наук. ред. Рогова П. I.; відп. за вип. Палащина Н. А.; літ. ред. Лисиця Г. М.]. - К.: Т-во «Знания» України, 2005. - 33 с.

Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991-2001 pp.) : реком. бібліогp. покажч. / АПН України, ДНПБ України, УБА; уклад.: Г. К. Черняєва, Л. I. Ніколюк, I. М. Смелік ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; наук. консультант М. Д. Ярмаченко // Шкіл. світ - 2002. - Черв. (№21/23). – С. 1-61.

Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ : бібліогр. покажч. / АПН України, Ін-т педагогіки i психології проф. освіти, ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. ун-т iм. М. Гоголя ; [упоряд.: Л. I. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома ; наук. ред. П. I. Рогова ; наук. консультант Н. Г. Ничкало ; ред. Є. К. Бабич]. - К. : [б. в.], 2003. - 45 с. - (Серія «Академіки АПН України»; вип. 2).

Icторія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. I. Рогова, К. Т. Ceліверстова, Ю. I. Артемов [та ін.]. - К.: Bирій, 2006. - 403 с.

Календар знаменних i пам’ятних дат у галузі освіти i педагогічної науки на 2006 piк / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. I. Ніколюк; наук. ред. П. I. Рогова; відп. за вип. Л. О. Пономаренко]. - К.: [б. в.], 2006. - 63 с. - (Шкіл. б-ка плюс, 2006, січ. (№ 1/2).

Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. I., Моїсеєва I. П.; вступ. ст. Ткаченко Л. I. ; наук. ред. Рогова П. I.; бібліогр. ред.: Жданова Р. С., Бабич С. К.]. - К. : Т-во «Знання» України, 2006. - 131 с. - (Cepiя «Академіки АПН України» ; вип. 6).

Лутовинова, В. I. Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації: метод. пoci6. / [авт.-уклад. В. I. Лутовинова]; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського [та iн.]. - X. : [б. в.], 2003. - 42 с. - (Серія «На допомогу працівникам освітянських бібліотек» ; вип. 2).

Лутовинова, В. I. Методика бібліографування [Електронний ресурс] : наук.-практ. посіб. / авт.-упоряд. В. I. Лутовинова ; АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; відп. за вип. П. I. Рогова ; літ. ред. Л. I. Стельмах ; рецензент Г. В. Швецова-Водка. - Електрон. дані (1 файл). - К.: [б. в.], 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2007. - 71 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Науково-методичні та організаційні засади створення системи інформаційного забезпечення фахових потреб освітян України [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 18-19 трав. 2006 р.). - Електрон. дані. - К., 2006. - Режим доступу: http:/www. library- edu - ua. net /vydae/ zbirnic % 20 Lviv. pdf. – Назва з екрана.

Нелля Григорівна Ничкало : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки i психології проф. освіти; [упоряд: Пономаренко Л. О., Штома Л. Н .; наук. ред. Рогова П. I .; бібліогp. ред. Жданова Р. С.]. - К.: [б. в.], 2005. - 95 с. - («Академіки АПН України ; вип. 5).

Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 pp.) [Електронний ресурс] / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Хемчян I. I., Здановська В. П. ; наук. ред.: Рогова П. I., Букшина Т. Ф. - Електрон. дані (1 файл). - К. : [б. в.], 2006. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу / АПН України, ДНПБ України, УБА; наук. ред.: К. Т. Селіверстова, П. I. Рогова // Шкіл. світ. - 2002. - № 42/43. – С. 1-62 ; № 46/47. – С. 1-61.

Підручники і навчальні посібники (1748-1917 pp.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових i середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г, Жданова Р. С., Іващенко В. М. та ін.; наук. ред. П. I. Рогова ; бібліогр. ред. Жданова Р. С.]. - К.: Атіка, 2005. - 383 с.

Планування та звітністъ бібліотеки Інституту післядипломної педагогічної освіти : метод. рек. / [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К.: [б. в.], 2004. - 75 с.

Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942): до 125-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського; [уклад.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Іщук С. В., Петровська С. В.; наук, ред.: Рогова П. I., Букшина Т. Ф.; наук, консультант Сухомлинська О. В. ; відп. за вип. Палащина Н. А. ; ред.: Жданова Р. С., Богун Н. Г.]. - К. : Дух i літера, 2003. - 132 с. - (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 2).

Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 pp.) : наук.-допом. бібліогp. покажч. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки i психології проф. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва I. П., Ніколюк Л. I., Штома Л. Н., Бабич С. К.; наук. консультант Ничкало Н. Г.; відп. за вип. Букшина Т. Ф .; ред. Бабич С. К.]. - К. :[б. в.], 2004. - 268 с.

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку: наук.-допом. бібліогp. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. I., Самчук Л. I., Каневська I. М.; наук. консультант і автор вступ. ст. Кизенко В. I.; наук. ред. Букшина Т. Ф .; відп. за вип. Рогова П. I .; бібліогр. ред. Бабич Є. К.]. - К.: Пед. преса, 2005. - 63 с. - (Освіта України, 2005, № 90/91).

Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Заліток Л. М., Семендяєва Г. М. ; наук. ред. Рогова П. I. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К.: [б. в.], 2006. - 67 с. - (Серія «Академіки АПН України» ; вип. 8).

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 1987-2000 рр. / АПН України, Укр. асоціація Василя Сухомлинського, [ДНПБ України] ; уклад.: Г. I. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська ; за ред. Н. О. Гажаман, Л. I. Ніколюк; [відп. за вип. П. I. Рогова]. - К.: КНЕУ, 2001. - 128 с. - (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 1).

Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 1 / М-во освіти України, АПН України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освіт. б-ка ; [уклад.: Букшина Т. Ф., Черняєва Г. К .; відп. за вип. Рогова П. I.]. - К.: ВІПОЛ, 1999.- 59 с.

Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ; уклад.: Т. Ф. Букшина, Г. К. Черняєва ; відп. за вип. П. I. Рогова; рецензент Н. Ф. Федорова // Шкіл. світ. - 2001. - Верес. (№ 34). - Вкладка, с. 1-16.

Сучасні освітні технології : реком. бібліогр. покажч. Вип. 3 / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд.: Углова О. В., Яковлева О. В .; відп. за вип. Букшина Т. Ф.; ред. Бабич С. К.] - К.: [б. в.], 2003. - 87 с.

Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Моісеєва I. П, Грудініна Н. Д. ; наук. консультант і авт вступ. ст. Єрмаков I. Г. ; наук. ред. Букшина Т. Ф .; бібліогр. ред. Бабич С. К. ; відп. за вип. Пономаренко Л. О. ]. - К.: [б. в.], 2005. - 307 с.

Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісеєва I. П., Пономаренко Л. О. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Чорна К. I. ; наук. ред. Букшина Т. Ф.] - К. : Пед. думка, 2007. - 195 с.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення, редагування: метод. рек. / І. Г. Лобановська, Р. П. Гаврилюк, О. Г. Помчалова ; за ред. I. Г. Лобановської ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К.: [б. в.], 2006. - 166 с.

Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII - початок XX ст.) .з фогдів бібліотек України : (метод. посіб.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, НПБ України ; [уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. I. Рогова ; .літ. ред. Г. М. Лисиця ; відп. ред.: В. О. Кононенко, С. О. Басенко]. - К.: [б. в.], 2005. - 124 с.

Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : наук.-допом. бібліогp. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. I., Черняєва Г. К. та ін .; наук. ред. Рогова П. I.; наук. консультант Чорна К. І.]. - К.: [б. в.], 2002.- 141 с.

Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. рек. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Рубан A. I. ; наук. консультант Чепуренко Я. О .; наук, ред.: Рогова П. I., Лутовинова В. I. - К. : [б. в.], 2006. - 63 с. - (Шкіл. б-ка плюс, 2006, № 11/12).

М. Д. Ярмаченко - вчений-педагог, академік, перший президент АПН України : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко H. A.; відп. за вип. Букшина Т. Ф.; ред. Бабич Є. К.]. - К.: [б. в.], 2002. - 32 с. - (Серія «Академіки АПН України»; вип. 1).

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 4. Досвід діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб педагогічної науки, освіти та практики