Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Хемчян Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

організаційна та координаційна діяльністъ, система науково-методичного забезпечення, науково-методичний центр, нормативно-правові документи, інноваційні технології, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті наголошено на важливості координування діяльності освітянських книгозбірень для успішного функціонування системи науково-інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики та формування всеукраїнського інтегрованого галузевого ресурсу; розглянуто мету, функції та діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як провідного координаційного і науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек, всеукраїнського науково-інформаційного центру з психолого-педагогічних питань.

Біографія автора

Ірина Іванівна Хемчян, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу

Посилання

Гукова, В. Г. Межбиблиотечное взаимодействие / В. Г. Гукова // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка ; [гл. ред. Ю. А. Гриханов ; чл. редкол.: М. И. Акилина, Б. Н. Бачалдин, Ф. С. Воройский и др.]. - М.: Пашков Дом, 2007. - С. 615-617.

Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України на 2007 piк / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Т. Е. Кучеря, I. I. Хемчян ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К. : [б. в.], 2007.-3 4 с.

Ільганаєва, В. Корпоративний рух в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Ільганаєва // Бібл. форум України. - 2006. - № 2. - С. 13-15.

Icторія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. I. Рогова, К. Т. Селіверстова, Ю. I. Артемов [та ін..]. - К.: Вирій, 2006. - 402, [1] с.

Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України: затв. рішенням Президії АПН України від 26 ciч. 2006 р. // Освіта України. - 2006. - 17 берез. (№ 21). - С. 6 ; Шкіл. б-ка плюс. - 2006. - Берез. (№ 5). - С. 2-6.

Координація // Новий тлумачний словник української мови. - К. : Аконіт, 2001. - Т. 2. – С. 324.

Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 pp .) [Електронний ресурс] / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Хемчян I. I., Здановська В. П. ; наук. ред.: Рогова П. I., Букшина Т. Ф. - Електрон. дані (1 файл). - К. : [б. в.], 2006. - 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України: затв. спец. Наказом М-ва ocвіти i науки України та Академії пед. наук України від 30 трав. 2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти i науки України. - 2003. - № 21. – С. 27-32.

Положення про науково-методичну діяльність Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук : затв. наказом Мінагрополітики України та Укр. акад. аграр. наук України від 1 лип. 2002 р. № 178/45 // Нормативні акти України в бібліотечній i суміжних галузях [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України iм. В. I. Вернадського. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/02_cnshb.html. - Назва з екрана.

Положення про організацію науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України Державною науково-педагогічною бібліотекою України iм. В. О. Сухомлинського : затв. Радою при директорові ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського від 26.12.2006 р. протокол № 12 // Науково-методична діяльність [Електронний ресурс] : заг. док. / Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/datas/upload/files/polgeniyaobdoc.doc. - Назва з екрана.

Рогова, П. I. Освітянська галузь: проблеми бібліотечного забезпечення / П. I. Рогова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 38-46.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки України (II пол. XIX - 20-тi роки XX ст.) : дис. ... канд. іст . наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України iм. В. I. Вернадського. - К., 2004. - 265 с. - Бібліогp.: с. 181-222.

Рогова, П. I. Соціальне призначення i функції освітянських бібліотек України / П. I. Рогова // Бібл. планета. - 2001. - № 1. - С. 26-28.

Рогова, П. Стратегія розвитку освітянськоної мережі України / П. Рогова // Бібл. вісн. - 2005. - № 1. - С. 14-19.

Серікова, Н. Науково-методичне забезпечення діяльності сільськогосподарських бібліотек України: стан, перспективи / Н. Cepiкова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського. - К., 2003. - Вип. 11. – С. 638-642.

Хемчян, І. І. Науково-методичний супровід діяльності освітянських бібліотек України / І. І. Хемчян // Історія освітянських бібліотек України: наук. зб. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К.: Вирій, 2006. - С. 100-114. - Бібліогр.: 23 назви.

Хемчян, I. Стратегія розвитку освітянських бібліотек України / I. Хемчян // Шкіл. б-ка plus. - 2003. - Груд. (№ 11). - С. 1-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 4. Досвід діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб педагогічної науки, освіти та практики