Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Лариса Іванівна Самчук Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, науково-інформаційна діяльність, інформаційне забезпечення, структурований бібліографічний список

Анотація

У статті проаналізовано діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з інформаційного забезпечення наукових досліджень установ АПН України, що є однією з основних функцій Бібліотеки.

Біографія автора

Лариса Іванівна Самчук, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Березкина, Н. Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси: история и инновации / Н. Березкина / / Бібл. вісн. - 2003. - № 6 . - С . 47-51.

Данченко, Т. Н. Информационная деятельность научных библиотек: проблемы и перспективы / Т. И. Данченко // Науч. и техн. б-ки. - 1991. - № 7. - С. 19-25. - Библиогр.: 16 назв.

Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки : затв. постановою Каб. Міністрів України від 30 серп. 2007 р. № 1071 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 66. - Ст. 2543.

Життєва компетентністъ особистості: від теорії до практики: наук.-метод. посіб. / АПН України, Ін-т педагогіки, Наук.-метод. центр серед. освіти, М-во освіти і науки України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Хорт. навч.-реабілітац. багатопрофіл. центр; за наук. ред. I. Г. Єрмакова. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - 640 с. - Бібліогр.: с. 607-632.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / АПН України ; упоряд.: О. I. Ляшенко, Т. К. Полонська. - К. : [б. в.], 2004. - 357 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 рік / АПН України ; упоряд. Т. К. Полонська. - К.: [б. в.], 2005. - 245 с.

Карташов, Н. С. Формирование библиотечно-территориальных комплексов / Н. С. Карташов. - Новосибирск : Наука, 1978. - 240 с.

Концепція профільного навчання в старшій школі : затв. Рішенням колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.03 № 10/12-2 / АПН України, Ін-т педагогіки ; уклад.: Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда [та ін.] // Завуч. - 2004. - Черв. (№ 16). - С. 3-13. - Спецвипуск ; Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2003. - № 24. - С. 3-15 ; Освіта України. - 2003. - 25 листоп. (№ 88). – С. 4-5.

Коршунов, О. П. Проблемы общей теории библиографии / О. П. Коршунов. - М.: МГИК, 1978. - 191 с.

Кремень, В. Г. Передмова / В. Г. Кремень // Інформаційний довідник / АПН України. - К., 2002. – С. 3-5.

Кулаковська, Т. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи : (огляд діяльності у 1999-2003 рр.) / Т. Кулаковська // Бібл. вісн. - 2004. - № 1. - С. 2-10.

Лаврик, О. Л. Информационное обеспечение региональных экологических программ / О. Л. Лаврик // Библиотековедение. - 1998. - № 3. – С. 56-60.

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнт. зб. / АПН України, Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; ред. рада: С. М. Шевцова (голова), I. Г. Єрмаков (наук. кер. і ред.), О. А. Федоренко [та ін.]. - К. : [б. в.], 2003. - 504 с. - Бібліогр.: с. 491-500.

Мешалкин, Л. Д. Информационное сопровождение научного процесса / Л. Д. Мешалкин, А. Г. Захаров, А. П. Дубров // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 11. - С. 4-9. - Библиогр.: 8 назв.

Національна доктрина розвитку освіти : затв. указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Проф.-техн. освіта. - 2002. - № 3. – С. 2-8.

Об общегосударственной системе научно-технической информации : постановление Совета Министров СССР от 29 нояб. 1966 г. № 916 // Собр. постановлений правительства СССР. - 1966. - № 25. - Ст. 220.

Пономаренко, Л. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Лариса Пономаренко // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 75-83. - Бібліогр.: 12 назв.

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Школюк Л. I., Самчук Л. I., Каневська I. М. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Кизенко В. I. ; наук. ред. Букшина Т. Ф .; відп. за вип. Рогова П. I. ; бібліогр. ред. Бабич С. К.] // Освіта України. - 2005. - 6-9 груд. (№ 90/91). - С. 1-63.

Редькина, Н. С. Научные библиотеки в информационном обеспечении управления наукой / Н. С. Редькина // Библиотековедение. - 2004. - № 4. - С. 47-52. - Библиогр.: 6 назв.

Серов, В. В. Совершенствование системы библиотек в развитом социалистическом обществе: вопр. теории и практики / В. В. Серов. - М.: Книга, 1981. - 271 с.

Соколов, А. В. Автоматизация библиографического поиска / А. В. Соколов. - М.: Наука, 1981. - 167 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 4. Досвід діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб педагогічної науки, освіти та практики