Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації

Автор(и)

  • Тетяна Олексіївна Судіна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Национальна бібліотека України імені В. I. Вернадського, галузевий центр, реферативно-інформаційний ресурс, загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова»

Анотація

Розкрито досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського зі становлення і розвитку реферативно-інформаційного напряму діяльності у 2003-2007 рр. Проаналізовано основні заходи підготовчого етапу створення галузевого реферативно-інформаційного ресурсу. Акцентовано увагу на особливостях процесу формування ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації психолого-педагогічної тематики до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова».

Біографія автора

Тетяна Олексіївна Судіна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 рр.: постанова Верхов. Ради України від 13 лип. 1999 р. № 914-XIV // Відом. Верхов. Ради. - 1999. - № 37. – С. 335.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.: Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537 V // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 8. – С. 9.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: постанова Каб. Mіністрів України від 30 жовт. 1999 р. № 2018 // Законодавство - бібліотекам України : довідк. вид. / Нац. парлам. б-ка України. - К., 2000. - Вип. 1: Загальні засади діяльності бібліотек - С. 162.

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования. - Введ. 1997-07-01. - Изд. офиц. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996. - 10 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Горовий, В. М. Основні тенденції розвитку соціальних інформаційних баз в Україні / В. М. Горовий // Бібл. вісн. - 2005. - № 5. - С. 3-7.

Зайченко, Н. Я. Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа научных публикаций, прореферированных в УРЖ «Джерело» в 1999-2002 гг. / Н. Я. Зайченко // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2003. - Вып. 2. – С. 49-60.

Зайченко, Н. Я. Стан та перспективи розвитку системи кооперативного реферування в Україні / Н. Я. Зайченко // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 6. - С. 255-262.

Зайченко, Н. Я. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Н. Я. Зайченко // Bібл. вісн. - 2005. - № 1. – С. 28-35.

Лутовинова, В. I. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України / В. I. Лутовинова // Педагогіка i психологія. - 2007. - № 4. – С. 133-140.

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. пociб. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. B. О. Сухомлинського. - К.: [б. в.], 2007. - 71 с. - («На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Лутовинова, В. I. Формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської гатузі України: стан проблеми, перспективи / В. I. Лутовинова // Науково-методичні та організаційні засади створення системи інформаційного забезпечення фахових потреб освітян України [Електронний ресурс]: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Львів, 18-19 трав. 2006 р.). - Електрон. дані (1 файл). - К., 2006. - Режим доступу: http:/www.library-edu-ua.net/vydae/zbirnic%20Lviv.pdf. - Назва з екрана.

Рогова, П. I. Науково-дослідна та науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського в контексті модернізації освіти / П. I. Рогова // Bicн. Книжк. палати. - 2007. - № 11. – С. 23-29 ; № 12. – С. 32-36.

Сорока, М. Б. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90-тi роки XX ст.) / М. Б. Сорока // Вісн. Книжк. палати. - 2000. - № 9. – C. 20-22.

Сорока, М. Б. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільне використання / М. Б. Сорока // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. – С. 27-30.

Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К.: Вид-во НБУВ, 2002. - 209 с.

Сорока, М. Б. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) / М. Б. Сорока // Бібл. вісн. - 1999. - № 3. – С. 5-7.

Сорока, М. Б. Украинская модель системы реферирования научной литературы / М. Б. Сорока // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-теорет. сб. - К., 2000. – Вып. 1. – С. 97-103.

«Україніка наукова» - Загальнореферативна база даних / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського ; уклад. : М. Б. Сорока, А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко. - К.: [б. в.], 2000. - 6 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі