Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Наталія Сергіївна Плужнікова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Людмила Миколаївна Бондар Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, комплектування, інформаційний ресурс, тематико-типологічний план, джерела комплектування, обов’язковий примірник, книгообмін

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти формування інформаційного ресурсу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - головного науково-інформаційного центру освітянської галузі держави. Акцентовано увагу на ролі тематико-типологічного плану комплектування у процесі формування документного фонду, проаналізовано джерела надходження документів до Книгозбірні.

Біографії авторів

Наталія Сергіївна Плужнікова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу

Людмила Миколаївна Бондар, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Про обов'язковий примірник документів : Закон України від 9 квітня 1999 р. // Уряд. кур’єр. - 1999. - 13 трав. - С. 1-3.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Каб. Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Бібл. планета. - 2002. - № 3. – С. 2-4.

Про затвердження інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах : наказ М-ва культури і туризму України від 3 квітня 2007 р. № 22 // Бібл. планета. - 2007 - № 3. – С. 40-42.

Воскобойнікова-Гузева, О. Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу / Олена Воскобойшкова-Гузева // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 9. - С. 113-120.

Кушнаренко, Н. М. Розвиток ідей координації комплектування бібліотечних фондів у вітчизняному бібліотекознавстві / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство і бібліографія. - 1979. - Вип. 19. - С. 81-88.

Михайловська, Т. Обов’язкові примірники неперіодичних видань України 2006 року: стан та проблеми / Тамара Михайловська, Олена Щеглова // Вісн. Книжк. палати. - 2007. - № 7. - С. 10-11.

Рогова, П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / Павла Рогова // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000-2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. - К., 2005. - С. 3-13.

Рогова, П. Інформаційна підтримка освітянської галузі / П. Рогова // Ліцейна освіта в Україні реалії і перспективи розвитку: практ.-зорієнт. зб. / за ред. Г. С. Сизоненко. - К.: УЦДК, 2002. – С. 197-202.

Селиверстова, Е. Т. Полнота и соответствие - категории качества библиотечного фонда / Е. Т. Селиверстова // Науч. и техн. б-ки. - 1987. - № 9. – С. 8-12.

Слободяник, М. С. Наукова бібліотека: еволіція структури і функцій / М. С. Слободяник. - К .: [б. в.], 1995. - 268 с.

Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. I. Ковальчук, М. I. Сенченко. - К. : Книжк. палата України, 2003. - 160 с.

Соляник, А. А. Документні потоки та масиви: навч. посіб. / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. - X .: ХДАК, 2000. - 112 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. - X. : ХДАК, 2005. - 230 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис.... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Соляник Алла Анатоліївна ; Харк. держ. акад. культури. - X. : [б. в.], 2006. - 45 с.

Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. - М.: Кн. палата, 1991. - 271 с.

Тлумачний словник украшської мови : понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / за ред. д-ра філол. наук, проф. В. С. Калачника. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - X.: Прапор, 2006. - 992 с.

Чепуренко, Я. О. Державне забезпечення комплектування бібліотечних фондів як фактор формування інформаційних ресурсів / Я. О. Чепуренко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України : міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. наук.-техн. б-ка України, Асоціація б-тек України. - К., 2000. - С. 67-69.

Чепуренко, Я. О. Система обов’язкового примірника документів в Україні новий етап розвитку / Я. О. Чепуренко // Бібл. вісн. - 1999. - № 4 . – С. 9-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.1. Формування первинно-документних інформаційних ресурсів