Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні

Автор(и)

  • Ніна Анатоліївна Горбенко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

Ключові слова:

галузевий документний потік, мікропотік, структура документного потоку

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми вивчення документного потоку з педагогіки в Україні як одного з перспективних напрямів сучасного документознавства.

Біографія автора

Ніна Анатоліївна Горбенко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

науковий співробітник; аспірант

Посилання

Бездрабко, В. В. Управлінське документознавство : навч. пociб. / В. В. Бездрабко ; М-во ocвіти i наукн України, Kиїв. нац. ун-т культури i мистецтв, Ін-т держ. упр. i права. - К.: [б. в.], 2006. - 208 с.

Бережная, Э.П. Функции информационных потоков в обеспечении педагогических исследований : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Э. П. Бережная. - М., 1981. - 184 с.

Гордукалова, Г. Ф. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности : учеб. пособие / Г. Ф. Гордукалова ; ЛГИК им. Н. К. Крупской. - Ленинград : [б. и.], 1990. - 108 с.

Йолон, П. Структура / П. Йолон // Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002. - С. 611.

Козачков, Л. С. К вопросу об изучении закономерностей информационных потоков / Л. С. Козачков // Экономическая кибернетика и исследования операций. - К., 1967. - Вып. 1. - С. 105-123.

Козачков, Л. С. Модель роста числа научных публикаций на основе закона Лотка-Брэдфорда-Ципфа / Л. С. Козачков, Л. А. Хурсин // Науч.-техн. информ. Сер. 2. - 1968. - № 7. - С. 3-18. - Библиогр.: 18 назв.

Кремень, В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : факти, роздуми, перспективи / В. Кремень. - К.: Грамота, 2003. - 215 с.

Кулешов, С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми / С. Кулешов ; Укр. акад. інф-ки. - К.: УкрІНТЕІ, 1995.- 190 с.

Кушнаренко, Н. Н. Документоведение: учебник. - 7-е изд., стереотип. / Н. Н. Кушнареико. - К. : Знания, 2006. - 459 с. - (Высшее образование XXI века).

Лабушевська, Л. Наукометричні методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку / Л. Лабушевська // Вісн. Книжк. палати. - 1998. - № 7. - С. 19-21. - Бібліогр.: 15 назв.

Ларьков, Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. - М.: АСТ Восток-Запад, 2006. - 428 с.

Минкина, В. А. Изучение документальных потоков для целей слежения за развитием отраслей и проблем / В. А. Минкина / / Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии: сб. науч. тр. - Л., 1983. - Т. 76. – С. 140-160.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Каб. Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 / / Бібл. планета. - 2002. - № 3. – С. 2-4.

Слободяник, М. С. Галузеве документознавство: перспективні напрямки досліджень / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р., Київ. - К., 2005. - Ч. 1. – С. 5-8.

Соляник, А. А. Документні потоки та масиви: навч. посіб. / А. А. Соляник. - X.: [б. в.], 2000. - 112 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів : закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. - X.: ХДАК, 2005. -229 с.

Стась, Е. В. Разработка структурно-динамического метода исследования документального информационного потока в целях определения состояния и тенденций развития научных направлений: дис.... канд. техн. наук : 05.25.01. - М., 1983. - 172 с.

Сучасна освіта в Україні - 2007: офіц. каталог виставки, 15-17 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, виставк. фірма «Карше». - К.: [б. в.], 2007.-95 с.

Теплов, Д. Ю. Типизация в книговедении и библиографии: основные проблемы на примере научно-технической литературы и ее библиографии / Д. Ю. Теплов. - К .: [б. и.], 1977. - 208 с.

Швецова-Водка, Г. М. Типологія документа: навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К.: Книжк. палата України, 1998. - 78 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.1. Формування первинно-документних інформаційних ресурсів