Інформаційне забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників

Автор(и)

  • Ганна Іванівна Разумцева Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інформаційне забезпечення, наукові дослідження, реферат, реферування, реферативна база даних, національна система реферування

Анотація

Узагальнено дослідження українських та зарубіжних науковців, присвячені аналітико-синтетичному опрацюванню джерел інформації. Акцентовано увагу на дослідженнях вітчизняних учених, які розкривають теоретичні та практичні питання створення української національної системи реферування як складової національних інформаційних ресурсів.

Біографія автора

Ганна Іванівна Разумцева, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Баркова, О. В. Сетевая технология кооперативного наполнення базы данных «Рефераты научных изданий Украины» / Баркова О. В. // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Киї, 13-16 черв. 2000 р.). - К., 2000. – С. 130-136.

Блюменау, Д. И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов / Блюменау Д. И. - СПб. : Профессия, 2002. - 240 с.

Блюменау, Д. И. Проблемы свертывания научной информации / Блюменау Д. И. - Л.: Наука, 1982. - 166 с.

Воронов, В. I. Розвиток державної автоматизованої системи моніторингу науково-технологічної діяльності України / В. I. Воронов, С. О. Єфанов, О. П. Токар // Глобальний інформаційний простір: ресурси, технології, інновації : тези доп. та повідомл. - К. : УкрІНТЕІ, 1998. – С. 15-18.

Зайченко, Н. Выявление приоритетних направлений развития науки путем анализа научных публикаций, прореферированных в УРЖ «Джерело» в 1999-2002 гг. / Зайченко Н. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - К., 2003. - Вып. 2. – С. 49-59.

Зайченко, Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Зайченко Н. // Бібл. вісн. - 2005. - № 1. – С. 28-34.

Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова. - М.: Либерия, 2004. - 210 с.

Истрина, М. В. Аннотирование произведений печати: метод. пособие / М. В. Истрина. - М.: Просвещение, 1981. - 48 с.

Кременецкая, А. В. Аннотирование технической литературы / А. В. Кременецкая. - М.: Наука, 1954. - 47 с.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К .: Вікар, 2003. - 328 с.

Леонов, В. П. Реферирование и аннотирование научно-технической литературы / В. П. Леонов. - Новосибирск : Высш. школа, 1986. - 174 с.

Лутовинова, В. I. Анотування як процес аналітично-синтетичної переробки інформації : метод. посіб. / [авт.-уклад. В. I. Лутовинова] ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Держ. наук.-пед. б-ка України. - X.: [б. в.], 2003. - 42 с. - (Серія «На допомогу працівникам освітянських бібліотек ; вип. 2).

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К.: [б. в.], 2007. - 71 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Ненич, Л. Про принципи відбору ключових слів у рефератах / Л. Неиич // Вісн. Книжк. палати. - 2000. - № 9. - С. 22-23.

Пилко, И. С. Библиотечная технология. Общий курс : учеб. пособие / И. С, Пилко. - М.: Шк. б-ка, 2000. - 178 с.

Реферирование в общественных науках: теория и методика : [сб. ст.] / АН СССР, ИНИОН. - М.: Наука, 1982. - 160 с.

Рогова, П. Державна науково-педагогічна бібліотека - науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН і АПН: концептуальні засади діяльності / П. Рогова // Директор школи, .ліцею, гімназії. - 2006. - № 5. – С. 50-59.

Соколов, А. В. Информационно-поисковые системы. Автоматизация библиографического поиска : учеб. пособие / А. В. Соколов. - Л.: Высш. школа, 1983. - 86 с.

Соловьев, В. И. Составление и редактирование рефератов: вопросы теории и практики / В. И. Соловьев. - М.: Книга, 1975. - 104 с.

Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури : [монографія] / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К .: НБУВ, 2002. - 209 с.

Суминова, Т. Н. Аннотирование, реферирование и обзорноаналитическая деятельность : учеб. пособие / Т. Н. Суминова. - М. : МГУКИ, 2001. - 75 с.

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. - М.: Шк. б-ка, 2002. - 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 1. Національні, державні галузеві наукові бібліотеки – центри науково-інформаційного забезпечення користувачів