Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти i практики

Автор(и)

  • Павла Іванівна Рогова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Валентина Іванівна Лутовинова Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine
  • Тетяна Василівна Добко Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

науково-інформаційне забезпечення, бібліографічна діяльність, бібліографічна продукція, реферативна інформація, оглядово-аналітичне забезпечення, інформаційні потреби, освітянсъка галузь, інформаційні видання

Анотація

Висвітлено результати фундаментальної науково-дослідної роботи (НДР), яку проводив колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського впродовж 2003-2007 рр. щодо розвитку системи науково-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики як вищезазначеною бібліотекою, так і мережею книгозбірень, яку вона очолює. У даній НДР вперше в Україні розроблено та апробовано модель інформаційного забезпечення освітянської галузі держави, яка охоплює бібліографічний, реферативний та оглядово-аналітичннй напрями, за результатами НДР удосконалено підготовку бібліографічної продукції, визначено галузевий сегмент реферативного відображення наукової літератури у загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» та її паперовому варіанті УРЖ «Джерело», розпочато підготовку оглядово-аналітичної продукції з психолого-педагогічних питань.

Біографії авторів

Павла Іванівна Рогова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор

Валентина Іванівна Лутовинова, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат історичних наук, професор кафедри інформаційних ресурсів і сервісу

Тетяна Василівна Добко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, завідувач відділу

Посилання

Астахова, Л. В. Научные основання библиографической деятельности: (Теоретико-методологическое исследование библиографического познания) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 05.25.03 / Астахова Людмила Викторовна. - М .: [б. и.], 1997. - 36 с.

Горовий, В. М. Особливосі розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; НАН Украши, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К.: НБУВ, 2005. - 296, [3] с.

Давидова, I. О. Бібліотечно-інформаційне виробництво: технології інтелектуалізації та гуманізації / I. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 2. - С. 38 -45.

Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів Ш-ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів України у 2006 році: інформ.-аналіт. огляд / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Т. Е. Кучеря; наук. ред. П. I. Рогова]. - К.: [б. в.], 2007.- 76 с.

Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: інформ.-аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [уклад. В. П. Здановська; наук. ред. П. I. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - К.: [б. в.], 2007. - 64 с. - Бібліогр.: с. 63-64.

Діяльність бібліотек установ Академиї педагогічних наук України у 2006 р. : інформ.-аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К .: [б. в.], 2007. - 22 с.

Діяльність Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки та Миколаївської науково-педагопчної бібліотеки у 2002-2006 pp.: інформ-аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського ; [уклад. I. I. Хемчян ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К. : [б. в.], 2007. - 42, [1] с. - Бібліогр.: с. 36.

Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України на 2007 piк / Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Т. Е. Кучеря, I. I. Хемчян ; наук. ред. П. I. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - К.: [б. в.], 2007. - 32 с.

Згуровський, М. 3. Системна методологія передбачення / Михайло Захарович Згуровський; НАН України, Ін-т приклад. систем. аналізу. - К.: Політехніка, 2001. - 50 с.

Каныгин, Ю. М. Повышение роли информатики в управлении научно-техническим прогрессом / Юрий Михайлович Каныгин, Георгий Ильич Калитич ; Гос. план. ком. УССР. - К. : [б. и.], 1987. - 61 с. - (Промышленность : обзор, информ. / Укр. НИИ науч.-техн. информации и техн.-эконом. исследований). - Библиогр.: с. 57-61.

Коваленко, I. Й. Реферативне забезпечення педагогічної науки в Україні / I. Й. Коваленко, Т. О. Судіна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 -22 трав. 2008 р. / [редкол.: В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, JI. А. Дубровіна, М. С. Слободяник та iн.]. - К, 2008. – С. 57-59.

Лутовинова, В. I. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. пociб. / В. I. Лутовинова, Г. В. Власова, Л. I. Титова. - К.: ДАККіМ, 2006. - 290 с.

Лутовинова, В. I. Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : метод. посіб. / [авт.-уклад. В. I. Лутовинова] ; Харк. держ. пед. ун-т iм. Г. С. Сковороди, Держ. наук.-пед. б-ка України [та iн.]. - X . : [б. в.], 2003. - 42 с. - (Cepiя «На допомогу працівникам освітянських бібліотек» ; вип. 2).

Лутовинова, В. I. Методика бiблioгpaфyвaння [Електронний ресурс] / В. I. Лутовинова ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського. - Електрон. дані (1 файл). - К .: [б. в.], 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - (Cepiя «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Лутовинова, В. I. Новий piвень інформаційного забезпечення ocвітян України / В. I. Лутовинова // Педагогіка i психологія. - 2007. - № 4. - С. 133-140. - Бібліогр.: 6 назв.

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мжроаналітичного згортання інформації : практ. посібн. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. B. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2007. - 71 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Лутовинова, В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії / В. Лутовинова. - К. : Книжк. палата України, 2002. - 148 с. - Бібліогр.: с. 133-146.

Пономаренко, Л. О. Внесок Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського у розвиток бібліографічних ресурсів психолого-педагогічної тематики: традиції та інновації / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 1. - С. 116-121. - Бібліогр.: 10 назв.

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 75 /98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 27/28. – С. 494-509.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 27/28. – C. 482-493.

Рогова, П. I. Система науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України: стан та перспективи / Рогова П. I. / / Педагопчна і психологічна науки в Україні: [у 5 т .]: до 15-річчя АПН України / АПН України. - К. : Пед. думка, 2007. - Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. - С. 195-208. - Бібліогр.: 10 назв.

Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К .: НБУВ, 2002. - 209 с.

Углова, О. Вивчення та аналіз інформаційних потреб педагогічних та науково-педагогічних кадрів у контексті діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. Углова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2005. - Вип. 14. – С. 505-511.

Філіпова, Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація, технологія: автореф. дис .... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Філіпова Людмила Яківна ; Харк. держ. академія культури. - X .: [б. в.], 1999. - 34 с.

Швецова, Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій: автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Швецова Галина Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К. : [б. в.], 2002. - 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 1. Національні, державні галузеві наукові бібліотеки – центри науково-інформаційного забезпечення користувачів