Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології

Автор(и)

  • Інна Георгіївна Лобановська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Наталія Євгенівна Зоріна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

предметизація документів, освіта, педагогіка, психологія, документи, предметні рубрики

Анотація

Представлено принципи складання й застосування предметних рубрик, висвітлено їхній лексичний склад й особливості синтаксису мови предметних рубрик у процесі їхньої побудови.

Біографії авторів

Інна Георгіївна Лобановська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Наталія Євгенівна Зоріна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Про вищу освіту : Закон України : За станом на 19 жовт. 2006 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 64 с. – (Серія «Закони України»).

Про дошкільну освіту : Закон України : За станом на 25 листоп. 2005 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2005. – 32 с. – (Серія «Закони України»).

Про загальну середню освіту : Закон України : За станом на 2 серп. 2006 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 34, [2] с. – (Серія «Закони України»).

Про оздоровлення та відпочинок дітей : Закон України / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 45. – Ст. 313.

Про освіту : Закон України : За станом на 8 груд. 2006 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 40 с. – (Серія «Закони України»).

Про охорону дитинства : Закон України / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

Про позашкільну освіту : Закон України / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 46. – Ст. 393.

Про професійно-технічну освіту : Закон України : За станом на 24 листоп. 2006 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 35, [2] с. – (Серія «Закони України»).

Библиотечно-библиографическая классификация : рабоч. табл. для мас. б-к / [сост.: Н. Н. Асеева, Г. П. Ванская (отв. за вып.), Н. Е. Васильева и др. ; отв. ред. О. Р. Бородин]. – М. : Либерия, 1999. – 687, [1] с.

Библиотечно-библиографическая классификация : табл. для обл. б-к. Вып. 4 / [редкол.: В. М. Стриганов, М. В. Варфоломеева, О. Д. Голубева ; гл. ред. ББК Н. П. Журжалина ; ред. цикла гуманитар. наук О. В. Данилова ; отв. ред. С. П. Иванова]. – М. : Книга, 1982. – 414, [2] с.

Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы. Вып. 5 / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; [авт. кол.: Н. А. Волкова, С. Е. Головина, Н. Н. Голоднова и др. ; отв. за вып. О. А. Иванова ; ред. Н. Н. Голоднова ; глав. ред. ББК Э. Р. Сукиасян]. – М. : Пашков дом, 2012. – 594, [5] с.

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–83. – Минск : [б. и.], 1993. – 17 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.74–96. Информационно-поисковые языки. Термины и определения. – Изд. официальное. – Минск : [б. и.], 1997. – 37 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Изд. официальное. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 23 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).

ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. – Изд. официальное. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. – 13 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) (Межгосударственный стандарт).

ДСТУ 2392–94. Базові поняття. Терміни та визначення. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 2394–94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, [1995]. – 88 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 2395–2000 (ГОСТ 30671–99) (ISO 5963:1985). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 2001. – 8 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 2398–94. Інформаційні мови. Терміни та визначення. – Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1994. – 45 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 1996–01–01. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с.

ДСТУ 4032–2001 (ISO 2788:1986). Одномовний тезаурус. Методика розроблення. − Вид. офіц. – Чинний від 2002–01–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 60 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості. − Вид. офіц. – Чинний від 2007–11– 05. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004, МOD; ISO 832:1994, MOD). Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. – На заміну ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010.04.01. – [Б. м. : б. в.]. – 90 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT). – Вид. офіц. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 6 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної справи та видавничої справи).

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 (ГОСТ 7.80–2000, IDT). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Вперше ; чинний з 1.04.08. – [К.] : Держстандарт України, [2008]. – 16 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) : до другого видання таблиць УДК / Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» ; [голов. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан, К. А. Харитоненко, Н. М. Чунакова]. – К. : Кн. палата України, 2011. – 700 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 / [авт. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел ; ред.-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін. ; зав. ред. «Український словник» С. В. Федченко]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1719, [9] с.

Вікіпедія [Електронний ресурс] : вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://www.wikipedia.org/. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Глосарій Європейського простору вищої освіти / [авт.-уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова, І. Г. Павлова, М. В. Яковлєва ; за заг. ред. О. Я. Чебикіна]. – Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2011. – 212 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 519 с.

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови / Деркач П. М. – Вид. 2-ге, фототипічне. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 208, XIV с. – (Популярна енциклопедія «Просвіти» ; число 5).

Енциклопедія освіти / АПН України ; [голов. ред. В. Г. Кремень ; чл. редкол.: І. Д. Бех, Н. М. Бібік, В. Ю. Биков, та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с.

Зеленский В. В. Толковый словарь по аналитической психологии / В. В. Зеленский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2008. – 336 с. – Библиогр.: с. 324.

Інформаційно-пошуковий тезаурус / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.: Т. Вилегжаніна, О. Збанацька]. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с.

Караванський С. Й. Практичний словник синонімів української мови : бл. 15000 синонімічних рядів / Святослав Караванський ; [відп. за вип.: Марко Стех]. – К. : Укр.-канад. СП «Кобза», 1993. – 471, [1] с.

Кондаков И. М. Психология : иллюстрир. слов. – СПб. : прайм-Еврознак ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 512 с. : ил.

Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / [за ред. І. Г. Тараненко, Б. Ф. Мельниченка, Г. В. Степенко]. – К. : ІСДО, 1995. – 68 с. – Бібліогр.: с. 66–68.

Короткий соціально-психологічний словник (для працівників служби зайнятості) / [авт.-уклад. В. В. Синівський]. – К. : [б. в.], 1999. – 145 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / М-во освіти і науки України, НАПН України ; [авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін. ; за ред. Д. В. Табачника, В. Г. Кременя]. – К. : Плеяди, 2011. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 83–97.

Основні поняття і терміни педагогічної соціології / Ін-т педагогіки АПН України, Лаб. пед. соціології ; [над словником працювали: Т. Ф. Бірюкова, В. С. Болгаріна, О. І. Бондарчук ; заг. ред. С. М. Коломоєць]. – К. : [б. в.], 1995. – 80 с.

Педагогические термины и понятия [Електронний ресурс] : словарь / Рос. нац. б-ка. – Режим доступу: http://www.nlr.ru/cat/predmet/dict.htm#pedagog. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др.]. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с. : ил. – (Золотой фонд. Энциклопедический словарь).

Педагогічний словник / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки ; редкол.: М. Д. Ярмаченко, І. А. Зязюн, С. І. Коваленко [та ін.] ; за ред. Ярмаченка М. Д. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

Професійна освіта : словник : навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. навч. закладів / уклад.: С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вища шк., 2000. – 380 с. – Бібліогр.: с. 380–381.

Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд. – М. : Педагогика-Пресс, 1997. – 439 с.

Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. Степанов О. М. – К. : Академвидав, 2006. – 422, [1] с. – (Серія «Енциклопедія ерудита»).

Русско-украинский словарь синонимов / [авт: Н. П. Башнякова, Г. П. Вишневская, Н. Н. Пилинский и др. ; под ред. Н. Н. Пилинского]. – К. : Освіта, 1995. – 265 с.

Скрипченко О. В. Довідник з педагогіки та психології : навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студ. пед. навч. закладів. Ч. 1. / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – 216 с.

Словник-довідник термінів з конфліктології / за ред. М. І. Пірен, Г. В. Ложкіна. – Чернівці ; Київ : Чернівецький держ. ун-т, 1995. – 332 с.

Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / Акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; [уклад.: В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, Л. І. Габора та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2007. – 197 с. – Бібліогр.: с. 194–196.

Словник української мови : [в 11 т.] / [АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова), А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.] ; зав. ред. мовознавства та словників М. Л. Мандрика. – К. : Наук. думка, 1971–1980. – 11 т.

«Словники України» on-line [Електронний ресурс] : український лінгвістичний портал. – Електрон. текстові дані. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/, вільний. Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Соціальна педагогіка : словник-довідник / АПН України, Ін-т проблем виховання ; [авт. кол.: Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович та ін. ; наук. і заг. редагування Т. Ф. Алєксєєнко]. – Київ : Планер, 2009. – 542 с.

Соціальна психологія в Україні : довідник / упоряд. : Л. П. Булах, Л. М. Калачнікова, Л. П. Чернищ ; за ред. М. М. Слюсаревського. – К. : [б. в.], 2004. – 196 с. – Бібліогр.: с. 194–195.

Соціолого-педагогічний словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка та ін. ; за ред. В. В. Радула.]. – К. : ЕксОб, 2004. – 304 с. – Бібліогр.: с. 304.

Тезаурус по педагогике и образованию [Електронний ресурс] : [рус.–англ. версия Тезауруса ЮНЕСКО – МБП по образованию, UNESCO, 1991, 1998] / Наук. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – Электрон. поиск. прогр. – Москва, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-I). – Назва з контейнера.

Українська ділова мова : практ. посіб. на щодень / [уклад.: М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська] ; за ред. М. Д. Гінзбурга. – Х. : Торсінг, 2003. – 587 с.

Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. [та ін.]. – Вид. 3-тє, зі змінами і доп. – Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с. : іл.

Українська психологічна термінологія : словник-довідник / [авт.-уклад.: С. І. Болтівець, Н. В. Слободяник, М.-Л. А. Чепа, Н. В. Чепелєва ; за ред. М.-Л. А. Чепи]. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. – 302 с.

Український орфографічний словник : понад 175 000 слів / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України ; за ред. В. Г. Скляренка ; [уклали: В. В. Чумак та ін. ; редкол.: В. Г. Скляренко (голова) та ін.]. – Вид. 9-те, перероб. і доп. – Київ : Довіра, 2009. – 1011 с. – (Словники України)

Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман. – М. : Просвещение, 1991. – 288 с.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.

Шило Н. І. Російсько-український словник : Термінологічна лексика / Ніна Шило. – К. : Просвіта, 2004. – 211 с.

Библиотечные каталоги : учебник / [авт.: Фирсов Г. Г., Чижкова Г. И., Марченко Э. В. и др.] ; под ред. Г. И. Чижковой. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Книга, 1977. – 303 с.

Гендина Н. И. Лингвистическое обеспечение автоматизированных библиотечных систем / Гендина Н. И. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 222 с.

Індексування документів ключовими словами : метод. рек. / [уклад.: І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с.

Карачинская Э. Т. Предметизация произведений печати. Предметный каталог : учеб. пособие / Э. Т. Карачинская, В. К. Удалова ; Харьков. гос. ин-т культуры. – Х. : Ин-т культуры, 1987. – 88 с.

Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб. / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Х. : Основа, 1992. – 160 с.

Кругликова В. П. Предметизация призведений печати : общая методика / В. П. Кругликова. – М. : Книга, 1967. – 173 с.

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 334 с.

Лавренева О. А. Методика разработки информационно-поискового тезауруса / О. А. Лавренева. – М. : Пашков дом, 2001. – 56 с.

Перевозчикова К. В. Методика создания словаря предметных рубрик [Електронний ресурс] / Перевозчикова К. В., Чухонцева Н. В. – Режим доступу: http://www.kemrsl.ru/documents/founds/vip1/vip1.26.htm. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Правила складання предметних рубрик : метод. рек. / Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. акад.», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т» ; [авт.-уклад.: Баньковська І. М., Бруй О. М., Малецька О. В. та ін.]. – К. : НаУКМА, 2010. – 253 с.

Предметизация [Електронний ресурс] / Рос. нац. б-ка. – Режим доступу: http://www.nlr.rul. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Предметизація документів – інформаційне ядро електронного каталогу [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Й. Дзюба, В. М. Красножон, І. Г. Торлін. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5782. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Предметизація документів на основі марк-форматів MARC21 та RUSMARC (російська версія UNIMARC) [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Й. Дзюба, В. М. Красножон, І. Г. Торлін. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5786. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Предметный каталог : Общая методика предметизации. Организация и ведение каталога : пособ. для библиотекарей / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; [редкол.: А. В. Богомолова, Л. Г. Волгарь, Э. З. Соболевская ; авт. кол.: Л. Г. Волгарь, М. Н. Фонталина, А. В. Богомолова, М. Г. Вартанова, И. А. Месеняшин, К. М. Варшавский]. – М. : Книга, 1973. – 125 с.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова ; Харків. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – 192 с.

Серебрянникова Т. О. Предметизация документов : учеб.-практ. пособие / Т. О. Серебрянникова. – СПб. : Профессия, 2012. – 128 с. – (Азбука библиотечной профессии).

Алешин Л. И. Поиск документов: анализ и новые возможности / Л. И. Алешин // Библиография. – 2002. – № 4. – С. 14–22.

Бардієр К. В. Межі предметної галузі комп’ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ / Катерина Бардієр // Бібл. вісник. – 1999. – № 5. – C. 22–24.

Возможности тематического поиска в электронном каталоге ГПНТБ СО РАН / Л. А. Жарикова, Г. А. Скарук, А. В. Бобко, Г. И. Сергеева // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 8. – С. 30–38.

Воройский Ф. С. Индексирование документов в АБИС / Ф. С. Воройский // Библиотека. – 1996. – № 9. – С. 42–44.

Гаркавец В. Ю. Авторитетный/нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко [Електронний ресурс] / Гаркавец Виктория Юрьевна. – Режим доступу: http://booksearch.kture.kharkov.ua/library/docs/dokl_semin/Garkavezh_HDNB_im_Korol.doc. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Голець М. Українознавча основа творення педагогічних термінів [Електронний ресурс] / Голець Марія. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=847. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Гончарук Ю. В. Педагогічна терміносистема: проблеми та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / Гончарук Ю. В. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/newreferats/27/183109. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Горлова И. Л. Сложить бы рубрику, как песню, но от проблем той песне – тесно / И. Л. Горлова // Библиотека. – 2003. – № 12. – С. 45–47.

Гречановская А. Г. Индексирование входного потока документов для формирования массивов электронного каталога [Електронний ресурс] / Гречановская А. Г., Маковец Т. А. – Режим доступу: http://old.nlb.by/html/publication/Greshanovskaya.html. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Зайцева Е. М. Лингвистическое обеспечение автоматизированных библиотечно- информационных систем: шаги на месте и движение вперед в сравнении с другими информационными системами [Електроний ресурс] / Е. М. Зайцева. – Режим доступу: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom2/111/Doc1.HTML. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Збанацька О. М. Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ: особливості терміносистеми та використання в процесі предметизації / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – C. 57–61.

Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС [Електронний ресурс] : матеріали круглого столу, Харків, 13 квіт. 2010 р. – Режим доступу: http://knmu.kharkov.ua/attachments/106_2010_17_pavlenko.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу 1.06.2014.

Лобановська І. Г. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: комплексний підхід / І. Г. Лобановська // Програмне забезпечення у сфері освіти і науки : матеріали конф., 12–13 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки України, НАПН України … Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – С. 63–65.

Никольцева Н. П. «Имена» как предметные рубрики / Н. П. Никольцева // Предметный поиск в традиционных и нетрадиционных информационно-поисковых системах. – Вып. 15. – СПб. : [б. и.], 2001. – С. 251–65.

Пименов Е. Н. Нормативность и некоторые проблемы разработки тезаурусов и других лингвистических средств ИПС / Е. Н. Пименов // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. –2000. –№ 5. –С. 7–6.

Пименов, Е. Н. О тезаурусе замолвите слово : [Лингвистическое обеспечение] / Е. Пименов // Библиотека. –2001. –№ 7. –С. 42–5.

Пименов Е. Н. О факторах, влияющих на индексирование: индексирование и предметная область / Е. Н. Пименов // НТИ. Сер. 1. Организация и методика информ. работы. –2000. –№ 2. –С. 15–3.

Скарук Г. А. Тематический поиск в электронном каталоге: проблемы лингвистического обеспечения / Г. А. Скарук // Библиотековедение. –2001. –№ 3. –С. 48– 57.

Стрішенець Н. В. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібл. планета. – 2010. – № 2 (48). – С. 12 – 16.

Суворова В. П. Грамотный ввод информации / Валентина Павловна Суворова // Биб. дело. – 2003. – № 11. – С. 29–31.

Сукиасян Э. Р. Дескрипторный информационно-поисковый язык / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2005. – № 8. – С. 33–35.

Сукиасян Э. Р. Интеллектуальный информационный поиск / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. – С. 71–78.

Сукиасян Э. Р. Компьютеризация библиотеки: с чего начиналось, тем и закончилось / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 9. – С. 17–18.

Сукиасян Э. Р. Предметизационный и классификационный ИПЯ / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2005. – № 7. – С. 31–33.

Сукиасян Э. Р. Требования к предметизационным ИПЯ / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2004. – № 11. – С. 51–52.

Сукиасян Э. Р. Электронные каталоги / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2003. – № 2. – С. 38–41.

Сукиасян Э. Р. Электронные каталоги: российский вариант / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2003.– № 3. – С. 31–33.

Фоменко И. Н. Современные требования к лингвистическому обеспечению автоматизированных информационно-библиографических систем / И. Н. Фоменко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : матеріали VІ міжнар. конф. / ДАККІМ. – К. : [б. в.], 2009. – С. 166–169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-30

Номер

Розділ

Розділ 4. Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України