Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси

Автор(и)

  • Андрій Петрович Гриценко Слоутський навчально-виховний комплекс Глухівської районної ради Сумської області, Ukraine

Ключові слова:

інформаційні ресурси, інформація, формування умінь, освітянські бібліотеки, традиційні інформаційні ресурси, новітні ресурси, електронні ресурси, освітні електронні ресурси

Анотація

Проаналізовано використання сучасних інформаційних ресурсів освітянських бібліотек України старшокласниками. Автор розглядає питання формування умінь використовувати інформаційні ресурси та готовність освітянських книгозбірень до роботи у всесвітній мережі Інтернет.

Біографія автора

Андрій Петрович Гриценко, Слоутський навчально-виховний комплекс Глухівської районної ради Сумської області

заступник директора, аспірант Бердянського державного педагогічного університету,

Посилання

Бачило И. Л. Информационное право : учебник / И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов. - СПб., 2005. - 725 с.

Бібліотеки України [Електронний ресурс] // Централізована бібліотечна система Оболонського району м. Києва : [офіц. сайт]. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. – Режим доступу: http://oslc.kyivlibs.or.ua/links/bib_ukr.htm. - Назва з екрана.

Библиотечное дело : терминол. слов. / Рос. гос. б-ка. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997. - 168 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. на СD) / уклад., голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с. : іл.

Гриценко А. П. Поняття інформаційний ресурс як дидактична категорія / А. П. Гриценко // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Сер. «Педагогічні науки» / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2013. - Випуск 1.41, т. 2. - С. 24-27.

Громов Г. Р. Національні інформаційні ресурси: проблеми промислової експлуатації / Г. Р. Громов. - М. : Наука, 1984. - С. 10-13.

Про бібліотеки та бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27 січ. 1995 року N 32/95-ВР : [станом на 27.03.2014] // Законодавство України / Верхов. Рада України. - Електрон. текст. дані. - К., 2014. - Режим доступу: http://zakon2.rada.ov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%d1%80. - Назва з екрана.

Зиновьева Н. Б. Библиография в структуре информационной культуры: теоретикометодологическое исследование : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Зиновьева Н. Б. ; Краснод. гос. акад. культуры и искусства. - Краснодар, 1998. - 35 с. - Библиогр.: С. 33-34.

Інформаційне законодавство України : наук.-практ. комент. / за ред. Бондаренко С. В. - К. : Юрид. думка, 2009. - 241 с.

Каныгин Ю. М. Основы теоретической информатики / Ю. М. Каныгин, Г. И. Калитич. - К. : Наук. думка, 1990. - 232 с.

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Курас І. Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку / І. Курас // Бібл. вісн. - 2001. - № 1. - С. 2-6.

Пометун О. І. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. - К. : Генеза, 2005. - 328 с.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 3 / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 1998. - 899 с.

Рогова П. І. Інформаційний простір держави та його розбудова освітянськими бібліотеками: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Павла Іванівна Рогова // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток (заст. голови) та ін.]. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - Режим доступу: http://www.dnpb.gov.uadatas/upload/files/807830330.pdf. - Назва з екрана.

Рогова П. І. Інформаційний простір України: роль освітянських бібліотек у його формуванні [Електронний ресурс] / Павла Іванівна Рогова, Наталія Володимирівна Вараксіна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / АПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навчання, Ун-т менеджменту освіти. - К., 2008. - Вип. 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e_journals/ITZN/em7/content/08rprifii.htm. - Назва з екрана.

Сайти бібліотек України [Електронний ресурс] // Олександрівська районна бібліотека : [офіц. сайт]. - Електрон. текст. дані. - Олександрівка (Кіровоградська обл.), [б. р.]. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/olexlib/informacia-dla-citaciv/korisni-posilanna/sajti-bibliotek-zagalnoderzavnogo-znacenna. - Назва з екрана.

Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика : для студ. вищих та серед. навч. закл. / О. М. Сліпушко ; М-во. освіти України. - К. : Криниця, 1999. - 507 с. - (Сучасні словники України).

Словарь русского языка : в 4 т. Т. 3 / Ин-т рус. яз. - М. : Рус. яз., 1984. - 750 с.

Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Столяров Ю. Н. - М. : Либерея, 2001. - 255 с. - (Приложение к журналу «Библиотека»).

Перелік сайтів бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://biblschool85.klasna.com/uk/site/predmetni-electronni-bazi.htm ; http://olauo76.wix.com/biblioteka116; http://www.boryspil-lmgvas-bibl.edukit.kiev.ua/bibliotehni_vidannya/ ; http://lib.pm17.vn.ua/ ; http://libraryschool15kamenetzpodolsk.jimdo.com/; http://library-gs.at.ua/ ; https://sites.google.com/site/nasabibliotekaksmg/ ; https:// sites.google.com/site/nasabibliotekagimnaziino10/. - Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-07