Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення

Автор(и)

  • Алла Іванівна Рубан Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

читання, дитяче читання, історія дитячого читання, книга, видання, читачі, дитяча література, історія дитячої літератури, бібліотеки, культура, освіта, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, бібліографічний огляд

Анотація

У статті, підготовленій за результатами бібліографічного огляду видань із фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського «Дитина і книга: погляд крізь призму часу», зроблено спробу розглянути найважливіші етапи розвитку дитячої літератури й дитячого читання з найдавніших часів до сьогодення з урахуванням історико-культурних процесів, що характеризують ту чи іншу епоху.

Біографія автора

Алла Іванівна Рубан, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового і прикладного
бібліотекознавства

Посилання

Абрамов К. И. История библиотечного дела в России : учеб.-метод. пособие для студентов, преподавателей библ. фак. вузов культуры и библиотекарей-практиков / К. И. Абрамов. - М. : Либерея, 2000. - 175 с.

Арзамасцева И. Н. Детская литература : учебник / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 8-е изд., испр. - М. : Изд. центр «Академия», 2012. - 576 с.

Бабушкина А. П. История русской детской литературы / А. П. Бабушкина. - М. : Учпедгиз, 1948. - 480 с.

Детская литература / составил Н. В. Чехов. - М. : Польза, 1909. - 256 с. : ил. – С прил. библиогр. по вопр. дет. лит. и дет. чтения, составл. Е. В. Корольковым.

Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Л. М. Заліток ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук]. - К., 2012. - 62 с. - (Шкільна бібліотека плюс ; 2013, № 11/12 (239-240), червень) ; (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 8).

Добрынина Н. Е. Изучение читателей - детей и подростков в России ХЕХ-ХХ вв. : учеб. пособие / Н. Е. Добрынина. - М. : Шк. б-ка, 2006. - 144 с. - (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря ; сер. 1, вып. 9). - Прил. к журн. «Школьная библиотека».

Знахідки і втрати українського підручникотворення у ХІХ ст. [Електронний ресурс] // Літературознавство : підручник. - Електрон. текст. дані. - [Б. м. : б. в., б. р.]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/45119. - Назва з екрана.

Иванова Г. А. Школьный библиотекарь: становление профессии / Г. А. Иванова. - М. : Шк. б-ка, 2004. - 288 с. : ил. - (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря : серия 1 ; вып. 9/10). - (Прил. к журн. «Школьная библиотека»).

Ізборник Святослава 1076 року [Електронний ресурс] / переклад Станіслава Бондаря // Українська література ХІ-ХІІІ ст. - Електрон. текст. дані. - [Б. м. : б. в.], 2002. – Режим доступу: http://izbornik.org.ua/oldukr2/oldukr58.htm, вільний. - Назва з екрана.

Качак Т. Передмова / Тетяна Качак // Література. Діти. Час : вісн. Центру дослідж. л-ри для дітей та юнацтва / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва. - Т., 2012. - Вип. 2. - С. 7-8.

Кобзаренко А. Дитяче читання: феномен і традиції в ХХІ сторіччі / Анастасія Кобзаренко // Світ дит. б-к. - 2005. - № 4. - С. 3-7.

Разова В. Д. Юный читатель 20-х годов ХХ века / В. Д. Разова // История русского читателя / ЛГИК им. Н. К. Крупской ; науч. ред. И. Е. Баренбаум. - Л., 1973. - Вып. 1. - С. 14 -157. - Библиогр.: 39 назв.

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 271 с.

Сетин Ф. И. История русской детской литературы: конец Х - первая половина ХІХ века / Федор Иванович Сетин. - М. : Просвещение, 1990. - 303 с.

Шапошников А. Е. История чтения и читателя в России (IХ-ХХ вв.) : учеб.-справ. пособие для б-к всех систем и ведомств / А. Е. Шапошников. - М. : Либерея, 2001. - 80 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12