Розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу через масову роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Світлана Василівна Кирій Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

масова робота бібліотек, функції масової роботи, культурно-просвітницькі заходи, соціокультурні комунікації, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті висвітлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з надання інформації користувачам про ІГІР шляхом проведення масових заходів упродовж 2010-2012 рр.

Біографія автора

Світлана Василівна Кирій, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач сектору соціокультурних комунікацій

Посилання

Беляков Л. В. Массовая работа библиотеки : учеб. пособие для студентов-заочников, массовых и науч. б-к, ин-тов культуры / Л. В. Беляков. - М. : МГИК, 1973. - 160 с.

Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание как система : учеб. Пособие / М. Я. Двокина. - М. : Изд-во МГИК, 1992. - 136 с.

Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности : учеб.-метод. Пособие / А. Д. Жарков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУК : ИПО «Профиздат», 2002. - 55 с.

Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон України від 21 трав. 2009 р. № 1388-УІ // Бібл. планета. - 2009. - № 3. - С. 4-5.

Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Захарова // Бібл. вісн. - 2010. - № 4. - С. 49-54. - Бібліогр.: 19 назв.

Зніщенко М. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності «Киевского Общества Грамотности» (1882-1908) / М. Зніщенко // Вісн. Книжк. палати. - 1997. - № 11. - С. 31-35; № 12. - С. 26-30.

Ким Т. Х. Традиции и обновление массовой работы / Ким Т. X. // Мир б-к сегодня. - 1997. - № 1. - С. 29-41.

Коммуникация социокультурная [Электронный ресурс] // Мир словарей. Социокультурный словарь. - Электрон. текст. дан. - М., 2013. - Режим доступа: http://mirslovarei.com/content_soc/kommunikacija-sociokulturnaja-11305.html. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 17.04.13.

Коммуникация социокультурная [Электронный ресурс] // Мир словарей. Философский словарь. - Электрон. текст. дан. - М., 2013. - Режим доступа: http://mirslovarei.com/content_fil/kommunikacija-sociokulturnaja-1121.html. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 17.04.13.

Массовая работа с читателями в ЦБС : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина / [сост. С. Г. Матлина]. - М., 1988. - 72 с.

Олзоева Г. К. Массовая работа библиотек : учеб.-метод. пособие / Г. К. Олзоева. - М. : ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 120 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; № 43).

Петровская Л. Библиотека - центр культурно-просветительской работы в университете / Л. Петровская // Бібл. форум України. - 2012. - № 4. - С. 17-22.

Рогова П. І. !нформаційний простір держави та його розбудова освітянськими бібліотеками: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Рогова П. I. // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України: зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. I. Рогова (голова), Л. М. Заліток (заст. голови) та ін.]. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - С. 16. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/upload/files/807830330.pdf. - Назва з екрана. – Дата звернення: 15.03.13.

Солонська Н. Г. Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / Н. Г. Солонська. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/1111sol.pdf. - Назва з екрану. - Дата звернення: 15.03.13.

Шапошников А. Е. Массовая работа библиотеки / А. Е. Шапошников, И. П. Осипова // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. - М., 2007. - С. 601.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації