Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД

Автор(и)

  • Олена Михайлівна Прохоренко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Тетяна Степанівна Павленко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

міжбібліотечний абонемент, послуга електронна доставка документів, традиційне й дистанційне бібліотечне обслуговування, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, електронні копії документів, Державна науково-педагогічна бібліотека України

Анотація

У статті висвітлено й узагальнено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо впровадження в роботу МБА й ДД нової послуги ЕДД. Визначено перспективи подальшої діяльності з популяризації ІГІР через утілення інноваційних технологій і сервісних послуг з метою задоволення потреб віддалених користувачів.

Біографії авторів

Олена Михайлівна Прохоренко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу науково-документного забезпечення

Тетяна Степанівна Павленко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу науково-документного забезпечення

Посилання

Бондаренко В. Формування й перспективи розвитку електронних форм дистантного обслуговування користувачів сучасної бібліотеки / Бондаренко Вікторія // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 27. - С. 159-167.

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : специальность 05.25.05 «Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики» / Глухов Виктор Алексеевич ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. - Новосибирск, 2000. - 18 с.

Глухов В. А. Развитие электронной доставки документов в библиотеках России / В. А. Глухов, О. Лаврик // Библиотечно-информационное обеспечение в области социальных и гуманитарных наук на пороге ХХІ века : материалы науч. конф., Москва, 26 мая 1998 г. / РАН ИНИОН. - М., 1999. - С. 129-142.

Глухов В. А. Электронная доставка документов в России - быть или не быть еще в XX веке / Глухов В. А., Лаврик О. Л. // Науч. и техн. б-ки. - 1998. - № 1. - С. 114-119.

Гурбанова О. Российская национальная библиотека как Федеральный центр МБА и ДД Российской Федерации / Гурбанова Ольга // Библ. дело. - 2013. - № 13. - С. 6-8.

Дементьева Е. В. Электронный межбиблиотечный абонемент - основа для равноправного информационного обмена в будущем и настоящем / Е. В. Дементьева // Науч. и техн. б-ки. - 2003. - № 4. - С. 92-97.

Еронина Е. А. Электронная доставка документов - ближайшая перспектива в развитии нових технологий ГПНТБ России / Е. А. Еронина // Науч. и техн. б-ки. - 1998. - № 1. - С. 120-122.

Ісаєнко О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі / Олександр каєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського, Асоц. б-к України. - К., 2010. - Вип. 27. - С .139-146.

Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. каєнко, Н. Каліберда // Вісн. Книжк. палати. - 2012. - № 11. - С. 16-20.

Ісаєнко О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки / О. О. каєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 2. - С. 38-44.

Красильникова И. Межбиблиотечный абонемент и доставка в информационно-библиотечной системе Российской академии наук : дисс. ... канд. наук : 05.25.03 / Красильникова Ирина Юрьевна ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН. - Новосибирск : [б. и.], 2006. - 340 л.

Красильникова И. Стратегия развития. Инновации в деятельности межбиблиотечного абонемента и доставки документов / Красильникова И. // Библ. дело. - 2013. - № 13. - С. 11-14.

Лаврик О. Л. Электронная доставка документов : учебник / О. Л. Лаврик, В. А. Глухов. - Новосибирск : [б. и.], 2000. - 47 с.

Лисицина Г. С. Новые направления работы службы МБА и доставки документов ГПНТБ России / Г. С. Лисицина // Науч. и техн. б-ки. - 1996. - № 2. - С. 29-33.

Москаленко О. Розвиток нових технологій у Державній науково-технічній бібліотеці України / О. Москаленко // Бібл. планета. - 2009. - № 2. - С. 16-18.

Рогова П. І. Інформаційний простір держави та його розбудова освітянськими бібліотеками: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Рогова П. I. // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: П. I. Рогова (голова), Л. М. Заліток (заст. голови) та ін.]. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - С. 16. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/upload/files/807830330.pdf. - Назва з екрана. – Дата звернення: 10.04.13.

Рогова П. І. Iнформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об’єкт наукового дослідження / П. I. Рогова, Я. О. Чепуренко // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 141-149.

Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право / Н. Розколупа // Бібл. планета. - 2005. - № 4. - С. 19-21.

Электронная доставка документов - проблемы и решения (на примере ЦНСХБ) / Аветисова М. А., Крамчанинов Е. В., Стеллецкий В. И. [и др.] // Науч. и техн. б-ки. - 2003. - № 4. - С. 78-86.

Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / науч. ред. проф. Р. С. Гиляревский, проф. Г. Ф. Гордукалова. - СПб. : Профессия, 2007. - 664 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-14

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації