Іноземні видання ХVІІІ - поч. ХХ ст. у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі

Наталія Вікторівна Файфер, Олеся Віталіївна Дроншкевич, Ірина Петрівна Білоцерківець

Анотація


Проаналізовано рідкісні та цінні видання (РЦВ) іноземними мовами, що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, формування цього фонду, визначено обсяг колекції РЦВ, а також здійснено спробу її опису за такими параметрами, як тематика, тип, вид документа, мова й рік його видання.


Ключові слова


рідкісні видання; цінні видання; бібліотечний фонд; формування фонду; склад колекції рідкісних і цінних видань; параметри колекції

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання : затв. наказом М-ва культури і мистецтв України від 20 листоп. 2001 р. № 708 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 51. - Ст. 2318.

Ковальчук Г. И. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты / Г. И. Ковальчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. Наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. - К., 2005. - Вып. 3. - С. 241-250.

Ковальчук Г. І. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 46-51.

Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. - 2012. - № 6. - С. 3-10.

Мацібора Н. Г. Колекції рідкісних видань у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: вивчення та використання / Н. Г. Мацібора // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 1. - С. 108-116.

Мацибора Н. Г. Книжное наследие в Государственной научно-педагогической библиотеке Украины им. В. А. Сухомлинского: пути сохранения, популяризации и использования // Н. Г. Мацибора // Здабьіткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінск, 2013. - Вып. 15. - С. 37-43.

Муха Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 39-42.

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) : [монографія] / Павла Іванівна Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти : О. В. Сухомлинська,Л. А. Дубровіна. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 270 с.

Рогова П. І. Рідкісні і цінні видання з педагогіко-психологічних питань у фондах Держаної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / П. І. Рогова, В. А. Зотова // Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Х., 2007. - С. 56-67.

Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - Вип. 12. - С. 52-69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ