Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Вараксіна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

науково-педагогічна електронна бібліотека, повнотекстова база даних, електронні документи, електронний каталог, електронна колекція, програмне забезпечення, система автоматизації бібліотек, САБ ІРБІС64, веб-модуль ІРБІС64

Анотація

Представлено Концепцію науково-педагогічної електронної бібліотеки (НПЕБ), в якій висвітлено мету створення НПЕБ, завдання, пріоритетні напрями її формування,сформульовано загальні принципи організації, а також представлено результатиекспериментального впровадження.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Вараксіна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій

Посилання

Антопольский А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 288 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 56).

Вараксіна Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. - 24 с.

ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості / Держспоживстандарт України. - Вид. офіц. - Чинний від 2010.07.01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - 17 с.

Дятлов С. А. Принципы информационного общества [Электронный ресурс] / С. А. Дятлов. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/34a0170934d95e29c32569e5004d6643. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 12.12.2013.

Земсков А. И. Электронные библиотеки : учеб. для студентов вузов культуры и искусств и др. высш. учеб. заведений / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. - М. : Либерия, 2003. - 352 с.

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г. І. Ковальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. кн. - К. : НБУВ, 2004. - 643 с.

Когаловский М. Р. Научные коллекции информационных ресурсов в электронных библиотеках [Электронный ресурс] / М. Р. Когаловский // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, коллекции электронных ресурсов : сб. тр. Первой Всерос. науч. конф. RCDL’2009, Санкт-Петербург, окт. 1999 / . - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://rcdl.ru/proceedings.php?уеаг=1999. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 24.09.2011.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 12.12.1993 № 3792-12 // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна

// Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Т. 38, № 6. - С. 217-233. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.UvC28vvcqSE. - Назва з екрана.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : схвалено розпорядженням Каб. Міністрів України від 15.05.13 № 386-р // Відом. Верхов. Ради України. - 2013. - № 44. - Ст. 1581.

Тлумачний словник з інформатики = Соmputer science glossary / [Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін.] ; за заг. ред. Г. Г. Півняк ; Нац. гірн. ун-т. - [2-ге вид., переробл. і доповн.]. - Д. : Нац. гірн. ун-т, 2010. - 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-25

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу