Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Автор(и)

  • Інна Георгіївна Лобановська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

взаємодія, централізація, кооперація, координація, корпорація, інтеграція, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, освітянські бібліотеки, каталогізація

Анотація

Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів.

Біографія автора

Інна Георгіївна Лобановська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Башун О. В. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2007. – С. 615.

Білоус В. С. Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Білоус В. С., Наугольних С. Г. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/bilous.pdf. – Назва з екрана. – Дата

звернення: 1.10.2013.

Васильченко М. П. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ» / Микола Васильченко // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 8–9.

Васильченко Н. П. Координация как этап взаимодействия библиотек / Николай Васильченко // Бібл. форум України. – 2010. – № 1 (29). – С. 15–16.

Вилегжаніна Т. І. До питання створення центру корпоративної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжаніна, Є. Одинець // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 15–18.

Дубовий В. М. Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин // В. Дубовий, А. Безмощук // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С. 26–27.

Информация для всех [Електронний ресурс] : программа : офиц. перевод на рус. яз. офиц. текста Программы / ЮНЕСКО ; пер. Евгений Альтовский. – М. : МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/programr.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.10.2013.

Ільганаєва В. О. Корпоративний рух в Українi: стан та перспективи розвитку / В. Iльганаєва // Бiбл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 13–15.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : [б. в.], 2012. – 23 с.

Корнілова Є. О. Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Є. Корнілова // Бібл. вісн. – 2007. – № 4. – С. 7–12.

Красник У. О. Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Красник Уляна Орестівна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2012. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16593/1/52-506-512.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 1.10.2013.

Кузнєцова М. М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 8. – С. 25–29.

Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34–41.

Мар’їна О. Ю. Розвиток корпоративних бібліотечний проектів в Україні / О. Мар’їна // Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

Племнек А. И. Интеграция и корпоративность электронных библиотек / А. И. Племнек, Н. В. Соколова // Унив. кн. – 2010. – № 12. – С. 45–49 : ил. – Библиогр.: с. 49 (5 назв.).

Положение о централизации государственных массовых библиотек : утверждено М-вом культуры СССР // Руководящие материалы по библиотечному делу : справочник / под ред. В. В. Серова. – М., 1975. – С. 82–87.

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України : затв. спіл. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України выд 25 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 17 серп. 2011 р. № 956 : [станом на 24.10.2012] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. текст. дані. – К., 2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-%D0%BF – Назва з екрана. – Дата доступу 1.10.2013.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Електрон. текст. дані. – К., 2013. – Т. 38, № 6. – С. 217–230. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.U14KE1V_scc. – Дата звернення: 1.12.2013.

Щербан Р. М. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система / Р. М. Щербан // Бібл. форум України. – 2007. – № 2. – С. 2–4.

Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку / Т. Ярошенко // Бібл. форум України. – № 4. – 2006. – С. 7–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-20

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу