Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи

Автор(и)

  • Павла Іванівна Рогова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інтегрований галузевий інформаційний ресурс, інформаційний простір, суспільство знань, он-лайн послуги

Анотація

Стаття докладно інформує про етапи та процеси створення на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР), що здійснювались у межах НДР упродовж 2011–2013 рр. Викладено також найближчі перспективи розвитку ІГІР, що спираються на вже набутий досвід його формування й використання.

Біографія автора

Павла Іванівна Рогова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник культури України, директор

Посилання

Антопольский А. Б. Информационные ресурсы России : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский. – М. : ЛИБЕРИЯ, 2004. – 423 с. – (Серия «Библиотекарь и время. ХХІ век» ; № 14).

Воройский Ф. С. Основы проектирования автоматизированных библиотечно-информационных систем / Ф. С. Воройский. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 453 с. – Библиогр. в конце разд.

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [НБУВ], 2005. – 296 с.

Давидова І. О. Бібліотекознавче виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : [б. в.], 2005. – 294 с. – Бібліогр.: 504 назви.

Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / [авт.-сост. В. А. Ильганаева]. – Х. : [б. и.], 2009. – 392 с.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія / авт. колектив: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд.

Концепція Державної цільової національної культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ» [Електронний ресурс] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 серп. 2011 р. № 956] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Електрон. текст. дані. – К., 2011. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-п. – Назва з екрана.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. А., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с.

Лаврик О. Л. Академические библиотеки: состояние и модель развития в современной информационной среде : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : спец. 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Лаврик Ольга Львовна. – Новосибирск, 2003. – 60 с.

Линдеман Е. В. Особенности формирования и использования информационных ресурсов в области научно-технической и инновационной деятельности: взаимосвязь экономики, науки и образования [Электронный ресурс] / Е. В. Линдеман // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. текст. дан. – М. : ГПНТБ России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска.

Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Катерина Лобузіна // Він. Книжк. палати. – 2012. – № 12. – С. 24–28. – Бібліогр.: 22 назви.

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності = Technologies for Knowledge Resources Organization in Library and Information Activities : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2012. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 221–249.

Мар’їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / Олена Мар’їна // Вісн. Книжк. палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25. – Бібліогр.: 31 назва.

Самохіна Ж. Пленарне засідання конференції : [Міжнародна наукова конференція «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття»] / Жанна Самохіна // Бібл. вісн. – 2012. – № 6. – С. 41–46.

Сизов Б. Н. Информационно-образовательные ресурсы ГЕПБ

им. К. Д. Ушинского: состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / Сизов Б. Н., Маркарова Т. С. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. текст. дан. –

М. : ГПНТБ России, 2005. – 1 электрон. опт. диск.

Соколова Н. В. Интеграция информационно-библиотечных ресурсов и сервисов: вариативность решений в рамках общей концепции / Н. В. Соколова // Сборники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина. – СПб., 2011. – Вып. 2 : Электронная библиотека: современные технологии интеграции информационных ресурсов. – С. 54–73.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядження Каб. Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386 // Уряд. кур’єр. – 2013. – 13 черв. (№ 105). – С. 12–14.

Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Ю. І. Артемов, П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Електрон. текст. дані. – К., 2010. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/filesStrategija%20rozvitku%20DNPB%20Ukrainy.pdf. – Назва з екрана. – Дата звернення: 26.09.2013.

Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : затв. Законом України від 9 січ. 2007 р. № 537–V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 288 c.

Шрайберг Я. Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что нас ждёт впереди? : ежегод. докл. конф. «Крым». Год 2012 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 1. – С. 7–50. – Библиогр.: 27 назв.

Анотований звіт : (заключний) / [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського]. – К., 2014. – 127 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-24

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу