КРАЄЗНАВЧА РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Антоніна Миколаївна Книш

Анотація


У статті відображено краєзнавчий доробок бібліотеки, що полягає у виявленні, збиранні, збереженні та популяризації писемних матеріалів, пов’язаних з історією та сьогоденням міста, якому випала доля бути колись величною столицею Української козацької держави.


Ключові слова


патріотичне виховання; краєзнавча діяльність; бібліографічні покажчики; наукова робота; студентська молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Белашов В. И. Глухов – забытая столица гетманской Украины / В. И. Белашов – Киев : Україна, 1992. – 132 с.

Бєлашов В. І. Скільки років Глухову? / В. І. Бєлашов, М. П. Гурець // Березіль. – 1991. – № 8. – С. 176–177.

Вохрышева М. Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность / М. Г. Вохрышева. – М. : Кн. палата, 1989. – 199 с.

Володько В. Бібліотечне краєзнавство як самостійний напрям діяльності бібліотек для дітей : історіографічний аспект / В. Володько // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С. 26–27 ; № 7. – С. 30–31.

Гриневич В. Глухів у формуванні світогляду О. П. Довженка / В. Гриневич // VII Довженківські читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність» : зб. наук. пр. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Харків, 2014. – С. 43–54.

Заїка В. Остання гетьманська столиця : Глухів материк знищеної пам’яті / В. Заїка // День. – 2016. – 12–13 лют. (№ 24/25). – С. 14.

Історико-культурна спадщина Глухівщини : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-літтю м. Глухова (27–28 жовт. 1992 р.) / Глухів. держ. пед. ін-т. – Глухів, 1992. – 138 с.

Історія Києва : бібліогр. покажч. Т. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1917 р. Вип. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1861 р. / Держ. іст. б-ка Укр. РСР, Держ. публ. б-ка Акад. наук Укр. РСР. – Київ : ГУ ДРП, 1958. – 329 с.

Мілясевич І. Формування базових елементів вітчизняних краєзнавчих ресурсів в останнє радянське тридцятиріччя (1959–1990 рр.) / І. Мілясевич // Вісн. Львів. ун-ту. Серія книгознавство бібліотекознавство та інформаційні технології : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 162–183.

Пономаренко Л. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Лариса Пономаренко // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2006. – С. 75–83.

Сопова Т. Краєзнавство: погляд бібліотекаря / Т. Сопова // Бібліосвіт. – 2007. – № 1. – С. 10–16.

Сташків М. Краєзнавча діяльність : взаємозв’язок, системність, розмаїття тем і прийомів / М. Сташків // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С. 24–26.

Столбишева Г. А. По історичних містах Київської Русі. Глухів : бібліографічний покажчик літератури з питань краєзнавства до 1000-ліття заснування міста / Г. А. Столбишева // Історико-культурна спадщина Глухівщини : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., присвяч. 1000-літтю м. Глухова (27–28 жовт. 1992 р.) / Глухів. держ. пед. ін-т. – Глухів, 1992. – С. 56–61.

Устіннікова О. Краєзнавчих посібників багато не буває / П. Устіннікова, О. Сенько // вісн. Кн. палати. – 2006. – № 3. – С. 10–11. – Рец. на кн.: Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Л. В. Гранатович. – Ніжин, 2005. – 304 с.

Щерба Н. Н. Краеведение и библиотека: сущность, внутренние структуры и внешние связи / Н. Н. Щерба // Совет. библиотековедение. – 1992. – № 5/6. – С. 67–76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ