ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ У СВІТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: РОЛЬ ТА МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Валентина Степанівна Білоус

Анотація


У статті розглянуто інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку бібліотечного сервісу в науково-дослідній роботі університету. Акцентовано увагу на досвіді роботи університетської бібліотеки як активного партнера на етапах життєвого циклу наукових досліджень учених університету. Наголошено на новизні та ролі бібліотеки в процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, упровадженні наукометричних й бібліометричних методів дослідження.


Ключові слова


інновації у бібліотеці; інформаційні комунікації; цифровий простір; наукометричні методи; бібліометрика; Google Scholar; бібліотека Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Повний текст:

PDF

Посилання


Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування / Георгій Асєєв // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 3–10.

Білоус В. С. Адаптація бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до реалій цифрового простору / В. С. Білоус // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – С. 13–18.

Білоус В. С. Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі / В. С. Білоус, Н. І. Лазаренко, А. М. Коломієць // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві» (м. Полтава, 13–14 березня 2017 р.) : [тези] / за ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2017. – С. 11–12.

Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень / Тетяна Колесникова // Вища шк. – 2014. – № 4. – С. 7–26.

Колесникова Т. О. Університетська наука: бібліометричні дослідження [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова, О. В. Матвєєва // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Текст. дані. – Львів, 2015. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4173/1/Kolesnykova_ Matveyeva.pdf (дата звернення: 13.11.2017). – Назва з екрана.

Колесникова Т. О. Цифрові сервіси бібліотек ВНЗ із забезпечення розвитку науки / Т. О. Колесникова // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–19 черв. 2015 р. / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 147–160.

Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / Олена Мар’їна // Бібл. вісн. – 2016. – № 4. – С. 8–12.

Назаровець М. Служба інформаційного моніторингу як структурний підрозділ сучасної академічної бібліотеки / Марина Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 24–26.

Наукометрія: методологія та інструментарій / Леонід Костенко, Олександр Жабін, Олександр Кузнєцов [та ін.] // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 25–29.

Сербін О. Аспекти формування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / Олег Сербін, Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 8. – С. 12–15.

Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібл. вісн. – 2015. – № 2. – С. 10–13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ