РЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Любов Михайлівна Дунаєва

Анотація


У статті розглянуто основні напрями роботи з рекаталогізації періодичних видань, висвітлено проблеми та способи їх розв’язання.

 


Ключові слова


карткові каталоги; електронні каталоги; інформаційно-пошукові системи; каталогізація; ретрокаталогізація; ретроконверсія каталогів; періодичні видання; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Заповнення полів у базі даних „Періодика” електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського : інструкція / [уклад. Огер Ю. М.] // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2011–2013 рр.) : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. В. Копилова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ, 2013. – C. 303–313.

2. Звіряння фонду з каталогами й каталогів між собою : інструкція / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Дубова Л. Г.]. – Київ, 2005. – 2 с. – Рукопис.

3. Огер Ю. М. Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Ю. М. Огер // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 246–253.

4. Організація й ведення абеткових каталогів документів українською та російською мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : інструкція / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Гузняєва І. А.]. – Київ, 2005. – 24 с. – Рукопис.

5. Плотникова С. В. Электронный каталог – основное звено в информационно-поисковой системе библиотеки / Плотникова С. В. // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всерос. науч.-метод. конф., 1–3 февр. 2012 г., г. Оренбург / Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург, 2012. – С. 1955–1959.

6. Поліщук О. Ретрокаталогізація фонду: труднощі та переваги процесу / О. Поліщук // Бібл. форум України. – 2012. – № 4. – C. 2–4.

7. Положення про абетковий каталог періодичних видань Державної науково-педагогічної бібліотеки України // Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000–2005 рр.) : [практ. посіб.] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, В. П. Здановська ; наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина]. – Київ, 2006. – C. 129–131.

8. Положення про електронний каталог Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2011–2013 рр.) : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. В. Копилова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ, 2013. – C. 212–218.

9. Ретроспективна каталогізація періодичних видань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського : інструкція / [уклад. Огер Ю. М.] // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2011–2013 рр.) : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. В. Копилова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ, 2013. – C. 294–297.

10. Сукиасян Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. – М. : Профиздат, 2001. – 192 с. – (Соврем. б-ка).

11. Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / [Лобановська І. Г. та ін. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2006. – 166 с.

12. Ушакова Л. М. Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід / Л. М. Ушакова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 254–259.

13. Чабан К. А. Рекаталогізація: технологія і організація проведення в бібліотеці ХНУ / К. А. Чабан // Б-ка в освіт. просторі. – 2006. – № 3. – С. 58–63.

14. Черкасова И. Ю. Ретроконверсия каталогов: новый подход / И. Ю. Черкасова // Библиография. – 2000. – № 4. – С. 38–45.