АВТОРИТЕТНІ ФАЙЛИ: МІСЦЕ І РОЛЬ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Наталія Євгенівна Зоріна, Світлана Георгіївна Коваленко

Анотація


Розглянуто питання створення й використання авторитетних файлів в умовах формування єдиного інформаційного простору. Обґрунтована важливість застосування авторитетного контролю в провідних освітянських бібліотеках України в умовах міжбібліотечної взаємодії, що сприятиме уніфікації у створенні бібліографічних записів і забезпечить здійснення ефективного пошуку в електронних каталогах мережі освітянських бібліотек. Представлено результати дослідження щодо створення й використання баз даних авторитетних файлів. Розглянуто застосування авторитетних файлів колективних та індивідуальних авторів як засіб наукометричних досліджень.


Ключові слова


авторитетні файли; авторитетний контроль; колективні автори; індивідуальні автори; предметні заголовки; точки доступу; інформаційні ресурси; електронні каталоги; корпоративна співпраця; наукометрія

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Антоненко І. П. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // Наук. пр. НБУВ. – 2012. – Вип. 34. – С. 17–28.
 2. Бикова Т. М. Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова / Т. М. Бикова // Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2016. –  Т. 21. – Вип. 1. – С. 137–149.
 3. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 4. Гальчевська О. А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях [Електронний ресурс] / Гальчевська О. А. // Інформаційні технології в освіті. – 2015. – № 23. – С. 115–126. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/837. – Назва з екрана – Дата доступу 05.07.2017.
 5. Гаркавец В. Ю. Авторитетный/нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко [Електронний ресурс] / Гаркавец Виктория Юрьевна. – Режим доступу: http://uchebilka.ru/informatika/44537/index.html. – Назва з екрана. – Дата доступу 29.03.2017.
 6. Декларация о международных принципах каталогизации (Statement of international cataloguing principles) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf . – Назва з екрана. – Дата доступу 17.01.2017/
 7. Зоріна Н. Є. База даних Авторитетного файлу „Предметні заголовки” – важливий елемент інтеграції освітянських бібліотек / Зоріна Наталія Євгенівна // Інформ. технології і засоби навчання. – 2014. – №. 1 (39). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/922.  – Назва з екрана. – Дата доступу 26.01.2017.
 8. Зоріна Н. Є. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 29–34.
 9. Ісаєва О. В. Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямках діяльності наукової бібліотеки [Електронний ресурс] / Ісаєва Ольга Володимирівна // Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/830 Назва з екрана. – Дата доступу 03.01.2017.
 10. Коваленко С. Г. Створення авторитетного файлу „Колективний автор” на базі АБІС „ІРБІС” для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Коваленко С. Г., Гаврилюк Р. П. // Інформ. технології і засоби навчання. – 2009. – вип. 2 (10). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7953/1/591-2019-1-PB.pdf. – Назва з екрана. – Дата доступу 26.01.2017.
 11. Лобановська І. Г. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів / Інна Лобановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 38–41.
 12. Масхулия Т. Л. Стандартизация и кооперация / Татьяна Масхулия, Юлия Селиванова // Библиотечное дело. – 2004. – № 6 (18). – С. 18–21.
 13. Назаровець М. Використання офіційної назви установи для репрезентації університету в системі Google Академія / Марина Назаровець // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 33–36.
 14. Помчалова О. Г. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу наукової бібліотеки / Олена Помчалова // Бібл. вісн. – 2015. – № 1 (225). – С. 12–16.
 15. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 401–538.
 16. Селиванова Ю. Г. Проблемы создания национального авторитетного файла предметных рубрик в России [Електронний ресурс] / Селиванова Ю. Г., Войскунский В. Г. – Режим доступу: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea96/report/DOC1/58.html. – Назва з екрана. – Дата доступу 29.03.2017.
 17. Стегаева М. В. Национальный авторитетный файл наименований организаций: теоретические и технологические аспекты формирования и ведения [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Стегаева Мария Витальевна. – Режим доступу:http://spbgik.ru/upload/file/nauka/dis/kand/2016/Stegaeva/stegaeva_diss.pdf . – Назва з екрана. – Дата доступу 25.01.2017.
 18. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року „Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. // Уряд. портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Електрон. дані. – [Київ], 2016. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248924865. – Назва з екрана. – Дата доступу 03.04.2017.
 19. Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15.