Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, вирівнювання по ширині, без переносів; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє та нижнє – 15 мм.
 • Мова рукопису – українська, російська, англійська.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Обсяг статті разом із анотацією, ключовими словами, списком використаних джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 10 сторінок формату А4.
 • Графічні об’єкти або малюнки подаються у форматі JPEG.
 • Текст повинен мати такі компоненти: індекс УДК, відомості про автора/співавторів (прізвище, ім’я, по батькові повністю; науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, місто, країна).
 • Назва статті (заголовними літерами), анотація (до 700 символів із пробілами), ключові слова (до 5) подаються українською та англійською мовами.
 • Виклад основного матеріалу здійснюється згідно з вимогами ДАК до наукових публікацій, бібліографічний опис джерел має відповідати  вимогам стандартів на бібліографічне описування документів.
 • Посилання на джерела подаються по тексту в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера та сторінок.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автори несуть відповідальність за зміст статей, достовірність поданої інформації, точність назв, прізвищ, цитат і за сам факт публікування.

Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити посилання на доступні джерела інформації.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори поданих матеріалів.

СПІВПРАЦЯ З АВТОРАМИ

Автор, подаючи статтю, висловлює тим самим свою згоду на її публікування у виданні, розміщення у вільному доступі на сайті видання в мережі Інтернет і передачу тексту статті (зокрема посилань, бібліографічної інформації тощо) третім особам, надання яким цих відомостей має обов’язковий характер, або іншим особам для використання з некомерційною метою, забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитованості автора й видання.

Редакційна колегія визначає науковий рівень поданої статті, відповідність тематиці видання та встановленим вимогам.

Редакція зберігає за собою право на незначне літературне редагування та корегування текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редколегії щодо прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам видання.

Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікування статті порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.