Про журнал

Галузь та проблематика

Тематика видання спрямована на висвітлення таких питань:

 • Національний інформаційний простір: сучасні тенденції формування;
 • Бібліотеки інформаційного суспільства;
 • Теоретико-методичні проблеми соціокультурного простору;
 • Інформаційні ресурси мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України як складник національного інформаційного простору;
 • Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України на сучасному етапі;
 • Бібліотеки в електронному середовищі: образ і функціональність;
 • Бібліотечно-бібліографічна діяльність: теорія, методика, організація;
 • Національні бібліографічні ресурси;
 • Довідково-бібліографічні системи. Довідково-бібліографічна діяльність;
 • Інформаційні потреби і запити користувачів;
 • Інформаційно-бібліотечні ресурси: формування, зберігання та використання;
 • Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір;
 • Книжкові пам’ятки: зберігання, формування колекцій, інтегрування до світового наукового та історико-культурного простору;
 • Бібліотеки та соціальні медіа: нові можливості;
 • Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек в умовах глобальних інформаційних впливів;
 • Проектна діяльність бібліотек;
 • Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у науково-інформаційному забезпеченні національної освіти, педагогічної науки і практики;
 • Сучасні тенденції професійної освіти у бібліотечно-інформаційній сфері;
 • Формування інформаційної культури та медіаграмотність користувачів;
 • Проблема дитячого читання в сучасному освітньо-культурному вимірі;
 • Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек;
 • Бібліометричні технології та наукометричні дослідження;
 • Біографіка, біобібліографія та біографістика: бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання;
 • Цифрові технології в бібліотечній справі;
 • Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечних технологій;
 • Мережевий бібліотечно-інформаційний сервіс: вимоги, пріоритети, тенденції розвитку;
 • Науково-методична підтримка інноваційної діяльності освітянських бібліотек;
 • Інноваційна діяльність бібліотек. Бібліотечні технології;
 • Бібліотеки, архіви, музеї як структурний елемент цивілізаційної культурної спадщини;
 • Світовий досвід бібліотечно-інформаційної діяльності;
 • Бібліотечні форми і методи роботи в патріотичному вихованні дітей і молоді;
 • Роль бібліотечних асоціацій у розвитку бібліотечної галузі України

Політика відкритого доступу

Видання формується на платформі Open Journal System (OJS – „Відкриті журнальні системи”) і розміщується відповідно на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України в розділі „Наукова періодика України” (згідно з Порядком передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до НБУВ).

Читачі мають право вільно читати, завантажувати, копіювати й роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та використовувати відомості з будь-якою некомерційною метою, зокрема з навчальною або науковою, з дотриманням авторських прав.

Етичні аспекти редакційної політики

Редакція несе відповідальність за ухвалення рішення про публікацію, забезпечуючи обґрунтованість свого рішення залученням до обговорення статей, що надійшли до редакції, провідних фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і сторонніх організацій. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. В основі рішення лежать достовірність, наукова значимість і актуальність поданого матеріалу.

Політика редакційної колегії видання базується на сучасних юридичних вимогах щодо наклепу, авторського права, законності й плагіату, викладених в українському законодавстві, й етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики.

Від авторів, що пропонують свої матеріали до публікування, редакція очікує дотримання таких принципів:

-  актуальності теми й наукової новизни дослідження, оригінальності дослідницької проблеми і застосованих методів дослідження;

-  вагомості наукових висновків і об’єктивного обговорення значимості дослідження;

-  надання достовірності досліджень і результатів наукової роботи;

-  відповідності інформаційними запитами аудиторії та жанровим вимогам;

-  безпомилковості представлення даних;

-  визнання внеску інших осіб, обов’язкової наявності бібліографічних посилань на використані праці;

-  подання інформації з конфіденційних джерел тільки з їх дозволу;

-  представлення як співавторів усіх учасників, які зробили істотний внесок у дослідження; схвалення остаточної версії праці всіма співавторами і їхньої повної згоди з поданням її до публікування;

-  негайного повідомлення про виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодії з редактором для якнайшвидшого виправлення помилок або вилучення публікації, своєчасного виправлення помилок і неточностей, виявлених редактором.

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту видання, будуть використані винятково для виконання внутрішніх технічних завдань, не поширюватимуться та передаватимуться іншим особам.

Професійний кодекс

Головний редактор, члени редколегії, працівники, відповідальні за видання у процесі підготовки публікацій керуються такими принципами професійної діяльності:

-  поважати права фігурантів публікацій на недоторканність особистого життя;

-  уникати незаконних і неетичних методів отримання інформації;

-  керуватися соціокультурними цінностями цільових аудиторій;

-  використовувати лише інформацію, що має те чи інше документальне підтвердження;

-  у разі висвітлення проблемної ситуації надавати можливість авторам викладати різні погляди;

-  уникати явної упередженості, образливої або принизливої тональності публікацій;

-  публікувати новини в максимально оперативному режимі;

-  вирішувати конфлікти в досудовому порядку.

Етичні аспекти редакційної політики

Редакція несе відповідальність за ухвалення рішення про публікацію, забезпечуючи обґрунтованість свого рішення залученням до обговорення статей, що надійшли до редакції, провідних фахівців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і сторонніх організацій. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. В основі рішення лежать достовірність, наукова значимість і актуальність поданого матеріалу.

Політика редакційної колегії видання базується на сучасних юридичних вимогах щодо наклепу, авторського права, законності й плагіату, викладених в українському законодавстві, й етичних принципах, підтримуваних спільнотою провідних видавців наукової періодики.

Від авторів, що пропонують свої матеріали до публікування, редакція очікує дотримання таких принципів:

-  актуальності теми й наукової новизни дослідження, оригінальності дослідницької проблеми і застосованих методів дослідження;

-  вагомості наукових висновків і об’єктивного обговорення значимості дослідження;

-  надання достовірності досліджень і результатів наукової роботи;

-  відповідності інформаційними запитами аудиторії та жанровим вимогам;

-  безпомилковості представлення даних;

-  визнання внеску інших осіб, обов’язкової наявності бібліографічних посилань на використані праці;

-  подання інформації з конфіденційних джерел тільки з їх дозволу;

-  представлення як співавторів усіх учасників, які зробили істотний внесок у дослідження; схвалення остаточної версії праці всіма співавторами і їхньої повної згоди з поданням її до публікування;

-  негайного повідомлення про виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації і взаємодії з редактором для якнайшвидшого виправлення помилок або вилучення публікації, своєчасного виправлення помилок і неточностей, виявлених редактором.

Імена та електронні адреси, які вказують користувачі сайту видання, будуть використані винятково для виконання внутрішніх технічних завдань, не поширюватимуться та передаватимуться іншим особам.

Учасник

Видано державним коштом

Історія журналу

Наукове періодичне видання „Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського” започатковано для висвітлення проблемних питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності.

Видання сприятиме інтегруванню галузевих інформаційних ресурсів у світовий інформаційний простір, а також посиленню ролі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в реалізації національної інформаційної політики, виконанню нею функцій як головного наукового, організаційного, інформаційного, методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Редакція видання у своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професійності, інформаційної підтримки значущих наукових досліджень, дотримання норм авторського права та публікаційної етики.

Пріоритетними завданнями видання є:

-  привернути увагу до найбільш актуальних, перспективних і важливих напрямів у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності;

-  забезпечити взаємодію й залучити до публікацій провідних українських і зарубіжних учених, налагодити обмін професійним досвідом, баченням розв’язання актуальних питань бібліотечно-інформаційної сфери, новими думками між дослідниками різних наукових шкіл з різних держав і регіонів України;

-  надати вченим можливість публікувати результати своїх досліджень в умовах гласності й відкритості, вести діалог та обмін знаннями між провідними вченими і фахівцями-практиками;

-  сприяти формуванню відкритої наукової полеміки для підвищення якості наукових досліджень, ефективності експертизи наукових праць, виявлення наукового потенціалу для впровадження досягнень науки в практику.

Цільову аудиторію видання складають науковці, працівники сфери управління бібліотечною справою, здобувачі наукових ступенів, студенти вищих навчальних закладів, бібліотекарі книгозбірень усіх типів і видів, усі, кого цікавлять проблеми бібліотечної справи в Україні та за її межами.

Досвідчені дослідники та молоді вчені мають можливість на сторінках видання розкрити й обґрунтувати способи реалізації теоретичних напрацювань з питань перетворення традиційних бібліотек на сучасні інформаційні центри.

Будь-який автор, незалежно від наявності наукового ступеня, місця проживання, національності тощо може подати матеріал, який раніше не публікувався. Прийом статей для публікування відбувається постійно. Для оприлюднення матеріалів у поточному році їх слід подати не пізніше 1 вересня. Матеріали, подані після 1 вересня, автоматично переносяться на наступний рік.

Періодичність виходу видання – 1 раз на рік (наприкінці поточного року).

Публікування статей у виданні безкоштовне.

Авторський гонорар за публікації не нараховується.

Збірник засновано в 2008 р.